Suomen Rahapaja Oy

Hallituksen toimintakertomus

Toimintaympäristö

Suomen Rahapaja on viennillä mitattuna yksi maailman johtavista rahapajoista. Yhtiö valmistaa käyttö- ja juhlarahoja sekä aihioita. Suurin osa yhtiön tuotannosta menee vientiin. Tärkeimmät markkina-alueet vuonna 2017 olivat Afrikka, Etelä-Amerikka sekä Aasia. Asiakkaita ovat pääasiassa eri maiden keskuspankit sekä rahapajat globaalisti. Yhtiön liiketoiminta on suurimmaksi osaksi kertaluonteisille tai monivuotisille sopimuksille perustuvaa projektikauppaa. Suomen Rahapajan –konserniin kuuluvat Suomen ja Saksan yhtiöt sekä Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Monedan (Espanjan rahapaja) kanssa puoleksi omistettu espanjalainen aihiovalmistaja Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO SA).

Koko ajan lisääntyvä uusien erilaisten maksuvälineiden määrä on lisännyt tarvetta tarkastella käteistä rahaa uudesta näkökulmasta. Tätä näkökulmaa ja sen mahdollisia vaikutuksia liiketoiminnan tulevaisuuteen yhtiö seuraa huolellisesti. Yhtiö pyrkii myös kehittämään aktiivisesti uutta liiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja esimerkiksi palveluliiketoiminnan alalla. Käteinen raha on toistaiseksi säilyttänyt hyvin asemansa etenkin pienissä transaktioissa, joiden osuus on pysynyt merkittävänä maailmanlaajuisesti.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli 85,0 M€ (2016: 66,6 M€). Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa (EBITA) pysyi positiivisena. Liiketulos oli -1,9 M€ negatiivinen eli -2,2 % liikevaihdosta (2016: -1,6 M€ eli -2,5 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -2,3 M€ eli -2,7 % liikevaihdosta (2016: -2,2 M€ eli –3,3 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseen ei sisälly kertaluonteisia kustannuksia.

Aihioliiketoiminta vilkastui merkittävästi vuodesta 2016 ja kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla. Aihiotuotannon kapasiteetin käyttöaste oli hyvä. Aihioliiketoiminta kasvoi erityisesti Aasian markkinalla.

Käyttörahaliiketoiminnan volyymi kasvoi edelleen vuodesta 2016, mutta kannattavuuden kanssa oli haasteita. Käyttörahatuotannossa kapasiteetin käyttöaste painottui ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Käyttöasteen vaihtelu kuvastaa alan syklisyyttä, joka johtuu keskuspankkien hankintasykleistä.

Juhlarahaliiketoiminnan myyntiä piristi Suomi100 -juhlavuoden herättämä kiinnostus juhlarahoja kohtaan. Juhlarahatuotteiden kannattavuus on tyydyttävällä tasolla.

Tase ja rahavirta

Konsernitaseen loppusumma vuoden 2017 lopussa oli 59,4 M€ (2016: 64,8 M€). Likvidit varat kasvoivat 0,1 M€ ja lyhytaikaiset velat nousivat 7,5 M€. Sijoitettu pääoma oli vuoden 2017 lopussa 50,7 M€ (2016: 52,7 M€).

Konsernin vuoden 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 M€ (2016: 3,6 M€). Investointien rahavirta parani +0,8 M€:lla ja oli vuonna 2017 -1,2 M€ (2016: -2,0 M€).

Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,2 M€ (2016: 2,2 M€). Merkittävimmät investoinnit tehtiin pakkausautomaatioon, tuotannon laitteistoon sekä tietojärjestelmiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 169 henkilöä (2016: 186 henkilöä), joista 62 (2016: 65) työskenteli Suomessa. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 174 henkilöä. Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat kertomusvuonna 7,9 M€ (2016: 8,0 M€). Vantaan toimipisteessä käytiin vuonna 2017 YT-neuvottelut, joiden tuloksena osa henkilöstöstä on ollut lomautettuna.

Johdon palkitseminen

Hallitukselle maksettiin vuonna 2017 palkkioita 160 T€ (2016: 171 T€). Toimitusjohtajalle maksettiin kiinteää palkkaa kertomusvuonna 209 T€ ja johtoryhmälle 583 T€. Yhtiön vuositulokseen perustuvia tavoitepalkkioita ei maksettu, mutta yhtiön käänneohjelmaa tukevia henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuvia tavoitepalkkioita kohdistuu vuodelle 2017 toimitusjohtajalle 9 T€ ja johtoryhmälle 28 T€. Yhtiöllä ei ollut vuoden 2017 lopulla lisäeläkkeitä.


Tunnuslukuja 2013-2017

2017 2016 2015 2014 2013
Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto (1 000 €) 84 996 66 557 88 219 76 208 97 325
Liikevaihdon muutos % 27,70 % -24,60 % 15,80 % -21,70 % -18,20 %
Liikevoitto % -2,20 % -2,50 % -4,20 % -3,40 % -5,70 %
Oman pääoman tuotto % -6,90 % -5,50 % -11,10 % -7,10 % -13,20 %
Sij. pääoman tuotto % -3,70 % -3,00 % -6,10 % -4,00 % -7,90 %
Omavaraisuusaste % 44,20 % 44,10 % 45,80 % 47,10 % 50,60 %
Henkilöstö keskim. 169 186 197 211 230
Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto (1 000 €) 66 630 40 857 48 995 23 620 32 982
Liikevaihdon muutos % 63,10 % -16,60 % 107,40 % -28,40 % -36,60 %
Liikevoitto % -0,80 % -2,90 % -1,10 % -11,60 % -16,10 %
Oman pääoman tuotto % -1,40 % -2,80 % -1,30 % -6,20 % -11,80 %
Sij. pääoman tuotto % -0,90 % -1,80 % -0,90 % -4,90 % -7,80 %
Omavaraisuusaste % 61,00 % 58,70 % 55,80 % 60,80 % 61,20 %
Henkilöstö keskim. 62 65 63 61 73
Liikevoitto% ja sijoitetun pääoman tuotto% muutettu vertailutiedoissa vastaamaan uutta tulos-laskelmakaavaa, missä satunnaiset erät sisältyvät liikevoittoon.

Organisaatio

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jonne Hankimaa. Marraskuussa 2017 johtoryhmään nimitettiin uusi talousjohtaja, Ville Nikulainen. Uutena lakiasianjohtajana aloitti tammikuussa 2018 Minna Toiviainen, jonka vastuualueeseen kuuluu myös HR.

Riskienhallinta

Suomen Rahapajan riskit liittyvät sekä liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin että yhtiön operatiiviseen toimintaan.

Metallien hintojen vaihtelut altistavat yhtiön riskeille, jotka liittyvät tarjousten hinnoitteluun. Tätä riskiä pyritään vähentämään neuvottelemalla metallitoimittajien kanssa projekteille mahdollisimman varhain kiinteät hinnat, sekä neuvottelemalla myyntisopimuksiin hinnantarkistusklausuulit, jotka poistavat hintamuutoksiin liittyvät riskit.

Suomen Rahapaja on riippuvainen myös materiaalitoimittajiensa toimintavarmuudesta. Riskiä pienentääkseen merkittävimmät toimittajat arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Lisäksi on tärkeää kyetä tunnistamaan kunkin projektin osalta kriittisimmät materiaalit sekä toimittajat ja mukauttamaan oma toiminta vaatimusten mukaiseksi.

Valuuttariskejä minimoidaan suojaamalla kaikki merkittävät valuuttamääräiset erät.

Operatiiviset riskit liittyvät mahdollisiin prosessi- ja laatuongelmiin ja koneiden tai järjestelmien toimintahäiriöihin, jotka puolestaan voivat johtaa toimitusten viivästymisiin ja ennakoimattomiin kustannuksiin. Lisäksi operatiivisiin riskeihin on laskettava kysyntä- ja asiakasriskit. Kysyntäriskeillä tarkoitetaan kysynnän vaihtelua sekä yhtiön eri markkina-alueisiin liittyvät taloudellisia, poliittisia ja operatiivisia riskejä. Asiakasriskeillä viitataan yksittäisten merkittävien asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksiin sekä toiminnan projektiluonteisuuteen ja riippuvuuteen muutamasta asiakkaasta sekä kykyyn tarjota kuluttajia miellyttäviä tuotteita. ovat kysyntäriskit. Maailmanlaajuinen ylikapasiteetti sekä toimijoiden erilaiset lähtökohdat tekevät liiketoimintakentästä haastavan.

Vuonna 2017 Saksan ja Suomen toimipisteissä otettiin käyttöön prosessien mallintamistyökalu. Kaikkea toimintaa johdetaan järjestelmällisesti prosessien kautta, millä on pitkällä tähtäimellä vaikutusta myös operatiivisten riskien pienenemiseen toiminnan laadun parantuessa ja tehostuessa.

Vakuutusten osalta on pyritty rakentamaan kattava vakuutussuoja, joka kuitenkin on kustannustehokas.

Yhtiökokouksen päätökset

Suomen Rahapajan varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2017. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös 2016 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.

Hallituksen jäseniksi valittiin Pekka Hurtola, Pekka Leskinen, Päivi Marttila, Hanna Maria Sievinen, Ari Viinikkala ja Anna Maija Wessman. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Maria Sievinen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Leskinen.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 2 800 € kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 1 970 € kuukaudessa ja jäsenille 1 400 € kuukaudessa. Kokouspalkkiona maksetaan jokaiselle jäsenelle lisäksi 600 € hallituksen kokouksilta, joissa on ollut läsnä. Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhdeksän kertaa ja lisäksi piti kolme sähköpostikokousta.


Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö EY.

Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma 31.12.2017 oli 5.000.000 €. Yhtiöllä on 16 000 kappaletta osakkeita, joista jokainen oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Suomen valtion omistusosuus oli vuoden 2017 lopussa 100%.

Markkina- ja liiketoimintanäkymät 2018

Alalla kilpailu on kovaa ja katteet hyvin alhaisia. Kansainvälisille markkinoille on erityisesti aihioliiketoimintaan tulossa mukaan uusia toimijoita mm. Kiinasta, mikä lisää kilpailua entisestään. Yhtiön liiketoimintaan mahdollisesti vaikuttavia epävarmuustekijöitä on käsitelty kohdassa ”Riskit”. Aihiomarkkinoilla on yhtäällä ylikapasiteettia, mutta toisaalla samaan aikaan valtaosa toimittajista ei ole kyennyt optimoimaan tuotantoprosessejaan vastaamaan kysynnän huippuihin ja kärsii kysyntäpiikkien aiheuttamista pullonkauloista tuotannossaan. Yhtiö kehittää toimintaansa kysynnän voimakkaan heilahtelun tasaamiseksi muun muassa pyrkimällä kehittämään uutta palveluliiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja sekä kehittämällä organisaatiotaan.

Liiketoiminnallisen tuloksen parantamiseksi Suomen Rahapaja jatkaa uudistusohjelman toteuttamista. Toimintaa kohdistetaan strategisille painopistealueille yhtiön arvoja ja vahvuuksia hyödyntäen ja kehittäen sekä parantaen yhtiön kilpailukykyä tulevaisuutta silmällä pitäen.

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen Vantaan toimipisteessä käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli sopeuttaa ja uudelleenorganisoida toimintaa. Neuvottelut johtivat alle 10 henkilön työsuhteen päättymiseen. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita merkittäviä tapahtumia.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Suomen Rahapaja Oy:n hallitus ehdottaa, että emoyhtiö ei jaa osinkoa ja että tappio -550.798,69 € siirretään kertyneet voittovarat -tilillle.

Yhtiökokous

Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.3.2018 Valtioneuvoston linnassa, osoitteessa, Snellmaninkatu 1 A, 00100 Helsinki.


Vantaalla 19. maaliskuuta 2018


Suomen Rahapaja Oy:n hallitus