Rahoituslaskelma, emoyhtiö

Suomen Rahapaja Oy
Liiketoiminnan rahavirta 1000 € 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -508 -1 572
Suunnitelman mukaiset poistot 708 778
Käyttöpääoman muutos 1 237 -3 460
Rahoitustuotot ja -kulut -44 -995
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja luovutustappiot -19 -41
Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot 0 1 400
Liiketoiminnan rahavirta 1 374 -3 890
Suomen Rahapaja Oy
Investointien rahavirta 1000€ 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -730 -315
Saadut osingot konserniyhtiöiltä 0 1 231
Saadut osingot 4 3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 19 16
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustulot 0 175
Tytäryhtiön fuusioiminen emoyhtiöön 0 0
Investointien rahavirta -707 1 109
Suomen Rahapaja Oy
Rahoituksen rahavirta 1000 € 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Pitkäaikaset lainat, muutos -10 033 3 558
Lyhytaikaiset lainat, muutos 9 940 -5 750
Pitkäaikaiset lainasaamiset, muutos 500 1 500
Lyhytaikaiset lainasasamiset, muutos -1 023 3 112
Saadut korot ja rahoitustuotot 27 46
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -197 -73
Rahoituksen rahavirta -786 2 392
Rahavarojen muutos -120 -389
Rahavarat 1.1. 248 637
Rahavarat 31.12. 128 248
Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys (+) / vähennys (-) -704 2 297
Vaihto-omaisuuden lisäys (+) / vähennys (-) 4 665 -3 648
Korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) -2 724 -2 109
Yhteensä 1 237 -3 460