Rahoituslaskelma, konserni

Suomen Rahapaja -konserni
Liiketoiminnan rahavirta 1000 € 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 878 -2 044
Suunnitelman mukaiset poistot 3 927 4 385
Käyttöpääoman muutos -872 1 560
Rahoitustuotot ja -kulut -18 398
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja luovutustappiot -19 -166
Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot 0 -25
Maksetut verot 0 -473
Liiketoiminnan rahavirta 1 140 3 636
Suomen Rahapaja -konserni
Investointien rahavirta 1000€ 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 230 -2 228
Saadut osingot 4 3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 19 166
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustulot 0 25
Investointien rahavirta -1 208 -2 034
Suomen Rahapaja -konserni
Rahoituksen rahavirta 1000 € 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Pitkäaikaset lainat, muutos -10 101 4 972
Lyhytaikaiset lainat, muutos 10 433 -7 325
Pitkäaikaiset lainasaamiset, muutos 0 100
Saadut korot ja rahoitustuotot 1 64
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -178 -255
Rahoituksen rahavirta 155 -2 444
Rahavarojen muutos 88 -842
Rahavarat 1.1. 1 630 2 472
Rahavarat 31.12. 1 718 1 630
Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys (+) / vähennys (-) -1 904 -2 945
Vaihto-omaisuuden lisäys (+) / vähennys (-) 5 220 3 341
Korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) -2 444 -1 956
Yhteensä 872 -1 560