Tase, emoyhtiö

1000 € 31.12.2017 31.12.2016
Suomen Rahapaja Oy Vastaavaa Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 157 163
Aineelliset hyödykkeet 12 903 13 255
Ennakkomaksut 428 47
Sijoitukset 29 607 29 607
Pysyvät vastaavat yhteensä 43 095 43 072
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 9 984 14 650
Pitkäaikaiset saamiset 1 000 1 500
Lyhytaikaiset saamiset 10 909 9 225
Rahat ja pankkisaamiset 128 248
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 22 022 25 623
Vastaavaa yhteensä 65 117 68 695
Vastattavaa Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Edellisten tilikausien tulos 28 846 29 991
Tilikauden tulos -551 -1 146
Oma pääoma yhteensä 39 743 40 293
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 24 24
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 7 750 17 783
Lyhytaikainen vieras pääoma 17 600 10 595
Vieras pääoma yhteensä 25 350 28 378
Vastattavaa yhteensä 65 117 68 695