Tase, konserni

1000 € 31.12.2017 31.12.2016
Suomen Rahapaja -konserni Vastaavaa Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 6 266 8 143
Aineelliset hyödykkeet 22 919 23 169
Sijoitukset 4 4
Pysyvät vastaavat yhteensä 29 189 31 316
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 294 19 514
Pitkäaikaiset saamiset 70 70
Lyhytaikaiset saamiset 14 132 12 228
Rahat ja pankkisaamiset 1 718 1 630
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 30 214 33 441
Vastaavaa yhteensä 59 403 64 757
Vastattavaa Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Vararahasto 377 271
Edellisten tilikausien tulos 16 709 19 048
Tilikauden tulos -2 297 -2 209
Oma pääoma yhteensä 26 237 28 558
Vähemmistöosuus 0 0
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 9 682 20 234
Lyhytaikainen vieras pääoma 23 484 15 965
Vieras pääoma yhteensä 33 166 36 199
Vastattavaa yhteensä 59 403 64 757