Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot


1000 € 2017 2016
1. Liikevaihto markkinaalueittain Liikevaihto tuoteryhmittäin
Käyttörahat 33 253 21 997
Numismaattiset tuotteet 6 146 5 520
Raha-aihiot 27 231 13 340
Yhteensä 66 630 40 857
Liikevaihto markkina-alueittain
Suomi 4 255 3 327
Muut EU-maat 21 174 9 943
EU-maiden ulkopuolelle 41 201 27 587
Yhteensä 66 630 40 857
1000 € 2017 2016
2. Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitotna 0 25
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 19 16
Liiketoiminnan muut tuotot 69 29
Yhteensä 87 70
1000 € 2017 2016
3. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 44 672 25 835
Varaston muutos 823 1 427
Yhteensä 45 495 27 262
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 10 763 10 637
Yhteensä 56 258 37 899
1000 € 2017 2016
4. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana
Toimihenkilöitä 31 31
Työntekijöitä 31 34
Yhteensä 62 65
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 60 60
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 3 713 3 839
Eläkekulut 605 582
Muut henkilösivukulut 168 120
Yhteensä 4 486 4 540
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 204 392
Hallituksen jäsenet 165 171
Yhteensä 368 562
1000 € 2017 2016
5. Tilintarkastajien palkkiot Deloitte & Touche
Tilintarkastuspalkkiot 38 47
Veroneuvonta 40 45
Muut palvelut 3 14
TTL 1.1,2 mukaiset toimeksiannot 2 5
Yhteensä 84 111
Vertailuvuoden luvuissa veroneuvonta, muut palvelut sekä TTL1.1,2 mukaiset toimeksiannot on esitetty yhtenä eränä.
 
1000 € 2017 2016
6. Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot konserniyrityksiltä 0 1 231
Osinkotuotot muilta 4 3
Korko- ja rahoitustuotot konserniyrityksiltä 26 45
Korko- ja rahoitustuotot muilta 1 2
Korkokulut ja muut rahoituskulut konserniyrityksille 0 -1
Korkokulut ja muut rahoituskulut muille -178 -175
Valuuttajohdannaisten realisoitumattomat laskennalliset kurssitappiot 211 -211
Kurssierot -20 102
Yhteensä 44 995
Muut rahoituskulut
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 -1 400
1000 € 2017 2016
7. Tilinpäätössiirrot sekä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät satunnaiset erät
Tilinpäätössiirrot
Poistoerojen muutos 0 384
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät satunnaiset kulut
Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappio 0 0
1000 € 2017 2016
8. Tuloverot
Laskennallisen verovelan muutos -42 42
Yhteensä -42 42
Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkäv. menot
9. Käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1.2017 1 188 626 89
Lisäykset 56 0 0
Vähennykset 0 0 0
Hankintameno 31.12.2017 1 244 626 89
Kertyneet poistot 1.1.2017 1 041 626 72
Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0
Tilikauden poisto 51 0 12
Kertyneet poistot 31.12.2017 1 092 626 84
Ennakkomaksut 62 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 213 0 5
Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.2017 2 975 11 539 8 350
Lisäykset 0 0 293
Vähennykset 0 0 -44
Hankintameno 31.12.2017 2 975 11 539 8 599
Kertyneet poistot 1.1.2017 0 1 652 7 795
Vähennysten kertyneet poistot 0 0 -44
Tilikauden poisto 0 463 182
Kertyneet poistot 31.12.2017 0 2 114 8 094
Ennakkomaksut 0 0 366
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 2 975 9 425 871
 
Tytäryhtiöosakkeet Muut osakkeet
10. Sijoitukset
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 29 603 4
Lisäykset 0 0
Vähennykset 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 29 603 4
Tytäryhtiöosakkeet Osakemäärä kpl Omistusosuus %
Mint of Finland GmbH (ent Saxonia Eurocoin GmbH) 2 100
AB Myntverket, Ruotsi 10 000 100
Tilikauden aikana myydyt yhtiöt/omistusosuudet Jäljelle jäänyt omistusosuus %
Kiinteistö Oy Äkäsloiste 0
1000 € 2017 2016
11. Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 2 623 3 446
Keskeneräiset tuotteet 3 415 5 763
Valmiit tuotteet 3 946 5 094
Ennakkomaksut 0 345
Yhteensä 9 984 14 650
1000 € 2017 2016
12. Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset konserniyrityksiltä 1 000 1 500
Pitkäaikaiset saamiset muilta 0 0
Yhteensä 1 000 1 500
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset konserniyrityksiltä 40 113
Myyntisaamiset muilta 7 487 4 236
Muut lyhytaikaiset saamiset konserniyrityksiltä 2 856 1 833
Muut lyhytaikaiset saamiset muilta 320 818
Siirtosaamiset muilta 207 2 225
Yhteensä 10 910 9 225
1000 € 2017 2016
13. Oma pääoma
Osakepääoma 1.1 . ja 31.12. 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 1.1. 6 448 6 448
Sidottu pääoma yhteensä 11 448 11 448
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 28 846 29 991
Tilikauden tulos -551 -1 146
Vapaa oma pääoma 28 295 28 846
Oma pääoma yhteensä 39 743 40 293
Jakokelpoinen oma pääoma 28 295 28 846
1000 € 2017 2016
14. Tilinpäätössiirtojen kertymä
Tilinpäätössiirtojen kertymä sisältää kertyneen poistoeron 24 24
 
1000 € 2017 2016
15. Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset rahoituslainat 3 750 5 500
Luottolimiitin käytössä oleva osuus 4 000 12 283
Yhteensä 7 750 17 783
Lyhytaikainen vieras pääoma
Rahoituslimiitin käytössä oleva osuus 11 690 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 1 750 3 500
Saadut ennakot 216 1 257
Ostovelat konserniyrityksille 1 162 1 026
Ostovelat muille 1 123 2 449
ALV-velka (DE) 3 0
Muut lyhytaikaiset velat muille 95 108
Siirtovelat konserniyrityksille 245 511
Siirtovelat muille 1 316 1 744
Yhteensä 17 600 10 595
 
1000 € 2017 2016
16. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 70 75
Myöhemmin maksettavat 94 126
Yhteensä 164 201
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0 0
Myöhemmin maksettavat 0 0
Yhteensä 0 0
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vuokravakuus/talletus 0 0
Muut vastuusitoumukset
Kaupallinen takauslimiitti 35 000 31 000
– josta käytössä 11 341 12 026
Myönnetty luottolimiitti 15 000 15 000
– josta käytössä 11 690 12 283
Myönnetty rahoituslimiitti (revolving facility) 8 000 8 000
– josta käytössä 4 000 1 000
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Käypä arvo 750 -1 928
Kohde-etuuden arvo 14 733 20 694
Johdannaiset ovat valuuttatermiinejä, joilla on suojattu valuuttamääräisten myynti- ja ostosopimuksiin liittyviä tulevaisuuden kassavirtoja. Johdannaiset perustuvat asiakkaisen ja toimittajien kanssa tehtyihin sitoviin sopimuksiin sekä niissä sovittuihin toimitusaikatauluihin ja -määriin. Jokainen valuuttajohdannainen liittyy tiettyyn sopimukseen ja toimituserään.
Johdannaisten negatiiviset käyvät arvot on kirjattu tulokseen ja taseeseen vain niiltä osin kuin niihin liittyy taseeseen kirjattuja myyntisaamisia tai ostovelkoja.
Muut vastuut: Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2013 valmistuneesta ja käyttöönotetusta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 2 175 146 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi 2022.