Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1000 € 2017 2016
1. Liikevaihto markkina-alueittain
Suomi 4 619 3 416
Muut EU-maat 34 341 26 945
EU-maiden ulkopuolelle 46 035 36 196
Yhteensä 84 996 66 557
1000 € 2017 2016
2. Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot 25
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 19 166
Liiketoiminnan muut tuotot 200 91
Yhteensä 219 282
1000 € 2017 2016
3. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 51 813 43 842
Varaston muutos -3 026 1 910
Yhteensä 48 787 45 752
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 3 826 2 084
Yhteensä 52 613 47 835
2017 2016
4. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana
Toimihenkilöitä 56 57
Työntekijöitä 113 129
Yhteensä 169 186
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 134 173
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 7 860 7 960
Eläkekulut 605 582
Muut henkilösivukulut 1 045 998
Yhteensä 9 509 9 539
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 204 392
Hallituksen jäsenet 165 171
Yhteensä 368 562
1000 € 2017 2016
5. Tilintarkastajien palkkiot
Deloitte & Touche
Tilintarkastuspalkkiot 62 90
Veroneuvonta ja muu konsultointi 92 73
Yhteensä 155 163
1000 € 2017 2016
6. Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3927 4 385
Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus.
1000 € 2017 2016
7. Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 56 68
Korkokulut ja muut rahoituskulut -38 -466
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 18 -398
Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssieroja (netto) -20 102
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät realisoitumaton laskennallinen valuuttajohdannaisten kurssiero 211 -211
1000 € 2017 2016
8. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät satunnaiset erät
Verojaksotusrahaston muutos 0 0
Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappio 0 0
Yhteensä 0 0
1000 € 2017 2016
9. Tuloverot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -377 -364
Laskennallisen verovelan muutos -42 198
Tuloverot yhteensä -419 -166
Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkäv. menot Yhteensä
10. Käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1.2017 1 944 20 506 13 090 89 35 629
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0
Yritysmyynnit 0 0 0 0 0
Lisäykset 79 0 0 0 79
Vähennykset 0 -589 0 0 -589
Muut siirrot ja oikaisut 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2017 2 023 19 917 13 090 89 35 119
Kertyneet poistot 1.1.2017 1 651 20 506 5 256 72 27 485
Yritysmyyntien kertyneet poistot 0 0 0 0 0
Vähennysten kertyneet poistot 0 -589 0 0 -589
Muut siirrot/oikaisut +/- 0 0 0 0 0
Tilikauden poisto 92 0 1 915 12 2 018
Kertyneet poistot 31.12.2017 1 743 19 917 7 171 84 28 915
Ennakkomaksut 0 0 0 62 62
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 280 0 5 919 67 6 266
Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 3 257 21 519 40 756 89 65 621
Siirrot erien välillä +/- 0 0 0 176 176
Yritysmyynnit 0 0 0 0 0
Lisäykset 11 967 706 0 1 684
Vähennykset 0 0 -218 0 -218
Muut siirrot/oikaisut +/- 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2017 3 268 22 486 41 244 265 67 263
Kertyneet poistot 1.1.2017 30 6 053 38 095 61 44 239
Yritysmyyntien kertyneet poistot 0 0 0 0 0
Muut siirrot/oikaisut +/- 0 0 -44 170 126
Tilikauden poisto 0 784 970 10 1 764
Kertyneet poistot 31.12.2015 30 6 837 39 021 241 46 129
Ennakkomaksut 0 807 977 0 1 785
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 3 238 16 456 3 200 24 22 919
Sijoitukset
Hankintameno 1.1.2017 4
Hankintameno 31.12.2017 4
Kertyneet poistot 1.1.2017 0
Kertyneet poistot 31.12.2017 0
Kirjanpitoarvo 31.12.20167 4
 
Konsernin ja emoyhtiön omistusosuus % Kotipaikka ja maa
11. Konserniyritykset
Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöt:
Ab Myntverket 100 Eskilstuna, Ruotsi
Mint of Finland GmbH (ent. Saxonia Eurocoin GmbH) 100 Halsbrücke, Saksa
Tytäryhtiöiden omistamat:
Compañia Europea de Cospeles, S.A. 50 Madrid, Espanja
1000 € 2017 2016
12. Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 4 280 7 108
Keskeneräiset tuotteet 3 483 5 893
Valmiit tuotteet 6 530 6 168
Ennakkomaksut 0 345
Yhteensä 14 294 19 514
1000 € 2017 2016
13. Saamiset Pitkäaikaiset saamiset
Joukkovelkakirjat 70 70
Tytäryhtiöosakkeiden kauppahintasaatava 0 0
Laskennallinen verosaaminen 0 0
Muut pitkäaikaiset saamiset 0 0
Yhteensä 70 70
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 13 245 8 697
Muut lyhytaikaiset saamiset 887 3 531
Yhteensä 14 132 12 228
1000 € 2017 2016
14. Oma pääoma
Osakepääoma 1.1 . ja 31.12. 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 1.1. 6 448 6 448
Siirto voittovaroista 0 0
Siirto vararahastoon 0 0
Ylikurssirahasto 31.12. 6 448 6 448
Vararahasto 1.1. 271 235
Siirto voittovaroista 110 36
Siirto ylikurssirahastosta 0 0
Muuntoero ja muut muutokset -4 0
Vararahasto 31.12. 377 271
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 16 840 19 232
Siirrot rahastoon -110 0
Muuntoero ja muut muutokset 30 -127
Osingonjako -51 -57
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12 16 709 19 049
Tilikauden voitto -2 297 -2 209
Oma pääoma yhteensä 26 237 28 558
1000 € 2017 2016
15. Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Verojaksotus 413 238
Yhdistelytoimenpiteet 87 157
Yhteensä 500 396
Laskennalliset verovelat
Verojaksotus 205 54
Yhdistelytoimenpiteet 0 0
Yhteensä 205 54
 
1000 € 2017 2016
16. Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset rahoituslainat 9 682 19 783
Laskennallinen verovelka 0 0
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 0 451
Yhteensä 9 682 20 234
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 14 805 4 372
Saadut ennakot 216 1 257
Ostovelat 5 517 7 320
Muut lyhytaikaiset velat 26 191
Tuloverovelka 87 54
Muut siirtovelat 2 834 2 771
Yhteensä 23 484 15 966
Muihin siirtovelkoihin sisältyvät erät
Henkilöstökuluvelat 1 058 1 022
Muut siirtovelat 1 782 1 749
Yhteensä 2 840 2 771
1000 € 2017 2016
17. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 454 473
Myöhemmin maksettavat 1 097 1 343
Yhteensä 1 551 1 816
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 462 493
Myöhemmin maksettavat 912 1 214
Yhteensä 1 373 1 707
Muut vastuusitoumukset
Kaupallinen takauslimiitti 36 500 33 500
– josta käytössä 11 818 12 590
Myönnetty luottolimiitti 19 950 20 975
– josta käytössä 12 487 12 654
Myönnetty rahoituslimiitti 8 000 8 000
– josta käytössä 4 000 1 000
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Käypä arvo 750 -1 928
Kohde-etuuden arvo 14 733 20 694
Johdannaiset ovat valuuttatermiinejä, joilla on suojattu valuuttamääräisten myynti- ja ostosopimuksiin liittyviä tulevaisuuden kassavirtoja. Johdannaiset perustuvat asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehtyihin sitoviin sopimuksiin sekä niissä sovittuihin toimitusaikatauluihin ja -määriin. Jokainen valuuttajohdannainen liittyy tiettyyn sopimukseen ja toimituserään.
Johdannaisten negatiiviset käyvät arvot on kirjattu tulokseen ja taseeseen vain niiltä osin kuin niihin liittyy taseeseen kirjattuja myyntisaamisia tai ostovelkoja.
Muut vastuut
Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2013 valmistuneesta ja käyttöönotetusta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 2 175 146 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi 2022.