Tuloslaskelma, emoyhtiö

1000 € 1.1.– 31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto 66 630 40 857
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (–) -3 497 5 199
Liiketoiminnan muut tuotot 87 70
Materiaalit ja palvelut -56 258 -37 899
Henkilöstökulut -4 486 -4 540
Poistot ja arvonalentumiset -708 -778
Liiketoiminnan muut kulut -2 320 -4 076
Liikevoitto -552 -1 167
Rahoitustuotot- ja kulut 44 995
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 -1 400
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -508 -1 572
Tilinpäätössiirrot 0 384
Tuloverot -42 42
Tilikauden voitto -551 -1 146