Henkilöstö

Pidetään huolta!

Suomen Rahapaja toimii vastuullisesti henkilöstönsä suhteen. Yhtiö panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin ja seuraa sitä. Henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen panostaminen on tärkeää vastuullisuustyötä, joka on myös yhtiön tulevaisuuden kannalta ensiarvoista. Arvostuksen osoittaminen ja toimivan työyhteisön rakentaminen kuuluvat yhtiön periaatteisiin.

Vastuullinen henkilöstöresurssien hallinta sisältää muun muassa oikeudenmukaisen palkitsemisen, järjestelmällisen osaamisen kehittämisen, henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen sekä turvallisten työolojen turvaamisen.

Kehitä ja kehity!

Suomen Rahapaja -konserni kehittää työtyytyväisyyttä aktiivisesti ja systemaattisesti sekä etsii uusia tapoja parantaa sitä mm. kehityskeskusteluissa, jotka ovat keino kehittää osaamista yhtiön tarvitsemaan suuntaan. Toisaalta kehityskeskusteluissa myös ohjataan tekemistä kohti yhteisiä tavoitteita ja pyritään siten varmistamaan, että kaikilla on yhtiön suunta selvillä ja tekeminen on yhtiön suunnan mukaista.

Vuonna 2017 sekä Suomen että Saksan tehtaiden henkilöstökyselyssä työtyytyväisyyden tulokset paranivat. Kyselyn uudistaminen ja tehostaminen nostivat vastaamisprosenttia. Kehittämiskohteeksi valittiin työyhteisön toimivuus.

Aikaisemman kyselyn tulosten pohjalta työstettiin vuonna 2017 valittuina kehittämiskohteina viestintää, työn organisointia sekä esimiestyöskentyä. Vuoden 2017 tulokset osoittivat paranemista valituilla kehittämisalueilla.

Nollatoleranssi onnettomuuksille

Turvallinen työnteko ja työolosuhteet muodostavat Suomen Rahapajan operatiivisen toiminnan perustan. Työturvallisuuden edistämiseksi järjestetään säännöllisiä turvallisuuskoulutuksia ja työntekijöistä muodostuva työsuojelutoimikunta tekee työtä turvallisuuden parantamiseksi. Suomen Rahapaja rakentaa turvallista työympäristöä asenteisiin vaikuttamalla ja työntekijöitä pyydetään raportoimaan ”läheltä piti” -tilanteet ja poikkeamat. Työterveyden edistämiseksi molemmilla tehtailla on käytössä toimintamalli poissaolojen vähentämiseksi, työntekijöiden kuntouttamiseksi ja työkyvyn säilyttämiseksi.

Rohkaisemme hyvinvointiin ja autamme kehittymään

Suomen Rahapaja seuraa työhyvinvoinnin kehittymistä mittamalla osaamisen kehitystä koulutuspäivien määrällä, työtyytyväisyyden kehittymistä, tasa-arvoisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista sekä työtapaturmien että sairaspoissaolojen määrää.

#
Raportoimme yritysvastuukehityksestämme Suomen ja Saksan yhtiöiden toimintojen osalta. Konserniin kuuluu lisäksi Espanjan rahapajan kanssa puoliksi omistettu yhteisyritys Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO SA), joka valmistaa aihiota Espanjassa. CECO SA on allekirjoittanut Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet liikekumppaneille ja on sitoutunut siltä osin noudattamaan yhtiön eettisiä toimintaohjeita.