Organisaation hallinto

Hyvän hallintotavan noudattaminen tärkeää kansainvälisessä liiketoiminnassa

Suomen Rahapaja on sitoutunut vastuullisen hallintotavan noudattamiseen ja kehittämiseen. Toteutamme yritysvastuuta kaikessa toiminnassamme, kuten prosesseissa, toimintaohjeissa sekä sopimuksissa. Tavoitteenamme on, että kaikki Suomen Rahapajassa työskentelevät henkilöt tiedostavat vastuullisten toimintatapojen merkityksen ja osallistuvat vastuun kantamiseen.

Kohti yhä avoimempaa vuoropuhelua

Avoin vuoropuhelu ja läpinäkyvyys kuvaavat Suomen Rahapajan toimintaa. Yhtiön viestinnän periaatteet ovat luotettavuus, läpinäkyvyys ja nopeus. Suomen Rahapaja tarjoaa oma-aloitteisesti sidosryhmille paikkansapitävää tietoa konsernin tavoitteista ja toiminnasta. Yhtiö ei kommentoi luottamuksellisia tai keskeneräisiä asioita tai kilpailijoidensa asioita.

Hallinnoinnin periaatteet

Suomen valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (13.5.2016) mukaan valtionyhtiöiden hallinnossa sovelletaan osakeyhtiölain lisäksi hyvää hallintotapaa ja kulloinkin voimassa olevia corporate governance suosituksia.

Konsernissa ylin päätöksentekoelin on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous. Yhtiökokous valitsee Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää hallituksen palkkioista.

Suomen Rahapajan hallitus toimii corporate governance -suositusten mukaisena riippumattomana elimenä, jonka tavoitteena on tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja hoitaa lain edellyttämää valvontatehtäväänsä yhtiön edun mukaisesti niin, että varmistetaan yhtiön arvonnousu pitkällä aikavälillä. Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuussa konsernin johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti.

Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto, millä tarkoitetaan yhtiön
toimialaan kuuluvia tavanomaisia, toistuvia toimintoja. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi tehtävässään hallitukselle.

Suomen Rahapaja Oy:n johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tämän työssä ja kokoontuu toimitusjohtajan kokouskutsussa mainitsemassa kokoonpanossa kulloinkin käsiteltäväksi tulevien asioiden mukaan.

Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa (corporate governance) on määritelty tarkemmin yhtiötä hallinnoivien elinten keskeiset tehtävät, keskinäiset suhteet, palkitseminen, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja tilintarkastus.


Verojalanjälki maittain*

1000 € Suomi Saksa Espanja
Tilikaudelta maksettavat välittömät verot
Tuloverot 42 -12 198
Työnantajamaksut 37 0 435
Kiinteistöverot 77 11 0
Muut verot 0 0 37
Yhteensä 156 -1 670
Tilikaudelta tilitettävät verot
Ennakonpidätykset 1 072 -291 351
Arvonlisäverot, myynnit 11 836 -131 3 649
Arvonlisäverot, hankinnat -14 807 -1 449 -3 045
Yhteensä -1 899 -1 827 995
Liikevaihto maittain eriteltynä 66 630 10 073 18 706
Tulos ennen veroja maittain eriteltynä -508 -677 841
Henkilöstö maittain eriteltynä 62 69 39
*Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja -konsernin omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu raportoiduista luvuista.

Suomen Rahapajan veropolitiikka on osa yhtiön yritysvastuuta. Suomen Rahapaja kuvaa verojalanjäljellä toimintansa verovaikutusta ja sen jakautumista eri maihin.
Suomen Rahapaja noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Verot maksetaan siihen valtioon, jonne ne liiketoiminnan perusteella kuuluvat. Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta: yhtiön maksamat välittömät verot (kuten tulovero, erilaiset työnantajamaksut, ajoneuvo-, varainsiirto- ja kiinteistöverot), yhtiön maksamat välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun tai tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, kuten vakuutusmaksu- ja autovero) sekä yhtiön tilittämät verot (kuten ennakonpidätykset, lähde- ja arvonlisäverot). Suomen Rahapaja -konserni raportoi kaikki maksamansa verot.
Siirtohinnoittelussaan yhtiö noudattaa paikallisia lakeja ja siirtohinnoittelussa käytetään verrokkihaun perusteella määriteltyä voittolisää. Suomen Rahapaja -konsernissa veroilmoitukset ja muut lakisääteiset velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti ja ajantasaisesti.

Raportoimme yritysvastuukehityksestämme Suomen ja Saksan yhtiöiden toimintojen osalta. Konserniin kuuluu lisäksi Espanjan rahapajan kanssa puoliksi omistettu yhteisyritys Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO SA), joka valmistaa aihiota Espanjassa. CECO SA on allekirjoittanut Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet liikekumppaneille ja on sitoutunut siltä osin noudattamaan yhtiön eettisiä toimintaohjeita.