Hallituksen työjärjestys

Hallituksen työjärjestys täsmentää Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa (corporate governance) esitettyä. Hallituksen toiminta sisältää päätöksenteon hallituksen kokouksissa sekä on jatkuvaa koko toimikauden kestävää yhtiön asioiden valvontaa ja hoitoa yhtiöoikeuden edellyttämällä tavalla. Tehtävänä on huolehtia, että yhtiöhallinnon päätökset toteuttavat yhtiön etua ja tukevat yhtiön arvon nousua ottaen myös huomioon, että yhtiön osakkeenomistajia kohdellaan yhdenvertaisesti.

Hallituksen päätehtävät

 1. Nimittää toimitusjohtajan;
 2. Konsernin ja sen liiketoimintojen pitkän aikavälin tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien päästrategioiden määrittäminen ja hyväksyminen sekä näiden ajanmukaisuuden säännöllinen tarkistaminen;
 3. Tilikautta koskevien liiketoimintakohtaisten toiminta-, investointi- ja taloussuunnitelmien hyväksyntä sekä näitä koskevan raportoinnin seuranta;
 4. Huolehtiminen, että konsernissa ja sen yhtiöissä tehdään tarvittavat lakien edellyttämät ulkoiset tilinpäätökset asianmukaisesti.
  • yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkkaeduistaan päättäminen johtoryhmän sekä toimitusjohtajan suorien alaisten nimittämisestä, erottamisesta sekä palkka-asioista päättäminen,
  • liiketoiminta-alueiden sekä päätehtävien hyväksyminen,
  • henkilöstön osaamisen kehittymisen seuranta,
  • konsernin kannustepalkkiojärjestelmien yleisistä periaatteista päättäminen.
 5. Toimintapolitiikkojen hyväksyminen sekä niiden toteutumisen seuranta. Raportointi toteutetaan niistä seikoista, jotka hallitus toimintapolitiikan hyväksyessään on raportoitavaksi päättänyt.
 6. Sisäisen tarkastustoiminnan organisointi ja tarkastussuunnitelmien laadinta yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Ulkoisen tilintarkastajan raporttien seuranta ja niistä seuraavien tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
 7. Yritysostot/-myynnit;yritysostostrategian määrittäminen (mukaan lukien yhteisyritykset), jossa
  • yritysostostrategian määrittäminen (mukaan lukien yhteisyritykset), jossa
  • selvitetään rajat (mm. kauppahinta), joissa toimitusjohtaja on tarvittaessa
  • oikeutettu tekemään esisopimuksen toisen osapuolen kanssa siten, että lopullisen
  • sopimisen edellytyksenä on hallituksen hyväksyntä,
  • kunkin yrityskaupan tiedottamisen ajankohdan hyväksyminen,
  • kunkin lopullisen yrityskaupan hyväksyminen operatiivisen johdon tekemän
  • investointiesityksen pohjalta, kun on saatu selko kaupan liiketaloudellisista
  • perusteista, due diligence -selvityksen sisällöstä, kilpailuoikeudellisten asioiden
  • vaikutuksesta ja kauppakirjan ehdoista.
 8. Päättäminen merkittävistä investoinneista, omaisuuden luovuttamisista sekä rahoitusjärjestelyistä (lainat, kiinnitykset, panttaukset).
  • hallitus käsittelee ja hyväksyy investointien vuosisuunnitelman, 200 T€:n ylittävät investoinnit on vielä käsiteltävä hallituksessa erikseen ennen investoinnin toteuttamista. Investointisuunnitelman ulkopuolelta tulevat 100 T€:n ylittävät investoinnit on käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksessa.
 9. Päättäminen merkittävistä toiminnan laajentamisista ja supistamisista;
 10. Tarvittaessa toimitusjohtajan valtuuttaminen ryhtymään juoksevaan hallintoon kuulumattomiin toimiin. Valtuutus voi koskea tiettyä yksilöityä toimenpidettä tai olla luonteeltaan yleisempi pysyväisvaltuutus.
 11. Vuosittain tehtävä arviointi hallituksen toiminnasta ja työskentelytavoista.
 12. Rahapajan hallinnointiperiaateisiin (Gorporate Governance) kuuluvien asiakirjojen ajantasaisuuden valvominen ja päivittäminen tarpeen vaatiessa.
 13. Yhtiön toiminnalle tarpeellisen organisaatiorakenteen luominen ja organisaation toiminnan turvaaminen;
  Hallitus tekee päätöksensä pääsääntöisesti kirjallisten perusteltujen päätösehdotusten pohjalta, joiden valmistelusta huolehtii toimitusjohtajaHallitus valitsee itselleen sihteerin, joka pitää hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa.Edellä kerrotun lisäksi osakeyhtiölaissa on useita erityissäännöksiä, joiden mukaan tietty tehtävä tai toimi kuuluu nimenomaisesti hallitukselle tai sen jäsenille.

Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvalta

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa, vähintään kuitenkin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksia pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään konsernin eri toimipisteissä. Jokaisella hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus vaatia hallituksen koollekutsumista. Syynä koollekutsumiseen saattaa olla jokin yksilöity hallitukselle kuuluva asia tai pelkästään tarve saada yleinen selvitys yhtiön tilasta ja toiminnasta. Jos puheenjohtaja ei kutsu hallitusta koolle tai on siitä estynyt, hallituksen muullakin jäsenellä on oikeus ja yhtiötä uhkaavan tappion estämiseksi jopa velvollisuus kutsua hallitus koolle. Niin sovittaessa myös puhelinkokoukset ovat mahdollisia.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätösvaltaisuus edellyttää, että kaikille hallituksen jäsenille on mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuus osallistua asian käsittelyyn ennen kuin päätös tehdään. Käytännössä tiedon antaminen hallituksen kokouksesta kaikille hallituksen jäsenille ei ole aina mahdollista, esim. jäsenen pitkän ulkomaanmatkan vuoksi. Vaikka kokouskutsua ei tällaisessa tapauksessa olisikaan voitu toimittaa jollekin hallituksen jäsenelle, kokous voidaan pitää ja tehdä tarpeelliset päätökset.

Jokaisen jäsenen on osakeyhtiön hallituksen kollegiaalisesta luonteesta johtuen otettava kantaa asioista kokouksessa päätettäessä. Pidättäytyminen äänestämisestä muun syyn kuin esteellisyyden vuoksi ei ole sallittua. Eriävän mielipiteen merkityttäminen pöytäkirjaan ei aina riitä vapauttamaan asianomaista vastuusta. Korvausvastuun välttämiseksi eriävän mielipiteensä hallituksen pöytäkirjaan merkityttänyt saattaa lisäksi olla velvollinen ilmoittamaan esim. laittomaksi katsomastaan päätöksestä yhtiökokoukselle taikka viime kädessä eroamaan yhtiön hallituksesta. Myös toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Pöytäkirjat

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja yksi jäsen allekirjoittavat. Pöytäkirjaa pidetään lyhyen päätöspöytäkirjan muodossa. Tärkeissä asioissa myös päätöksen pääperustelut kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti ja säilytetään pysyvästi yhtiön pääkonttorissa.

Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Juoksevalla hallinnolla tarkoitetaan yhtiön toimialaan kuuluvia tavanomaisia, toistuvia toimintoja. Keskeisimpiä toimitusjohtajan tehtäviä ovat:

 • Päättäminen konserniyhtiöiden investoinneista, menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä, jotka eivät edellä kerrotun mukaan kuulu hallituksen päätettäviksi taikka joista ei ole muuta määrätty muissa konserniohjeissa.
 • yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta,
 • yhtiön muun kuin hallituksen päätösvallassa edellä kerrotulla tavalla olevan henkilökunnan palvelukseen ottamisesta huolehtiminen,
 • tavanomaisten hankinta- ja asiakassopimusten tekemisestä huolehtiminen,
 • yhtiön ylempien elinten toimintojen valmistelu, esittely ja päätösten täytäntöönpano.

Juoksevaan hallintoon eivät kuulu toimet, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia.

Hallituksella on aina oikeus ja yhtiön edun sitä vaatiessa myös velvollisuus antaa ohjeita ja määräyksiä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja on velvollinen noudattamaan saamiaan toimintaohjeita, olivatpa ne yksittäistapauksia koskevia erillisohjeita tai yleisluonteisia pysyväismääräyksiä. Ohjeet voivat olla suullisia tai kirjallisia.

Toimitusjohtaja on velvollinen oma-aloitteisesti informoimaan yhtiön hallitusta tärkeistä yhtiön toimintaan liittyvistä asioista, kuten myynnin kehityksestä, maksuvalmiuden ja kannattavuuden olennaisista muutoksista, huomattavista luottotappioista sekä merkittävistä hankinta- ym. sopimuksista.

Hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään juoksevaan hallintoon kuulumattomiin toimiin. Valtuutus voi koskea tiettyä yksilöityä toimenpidettä tai olla luonteeltaan yleisempi pysyväisvaltuutus. Valtuutus annetaan kirjallisena tai hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan kirjaten. Valtuutus ei kuitenkaan voi milloinkaan koskea sellaisia toimia, jotka lain pakottavien säännösten tai yhtiöjärjestysmääräysten mukaan kuuluvat hallitukselle.

Osakeyhtiölaissa on erityissäännöksiä toimitusjohtajan tehtävistä ja asemasta

Kiireelliset toimet

Toimitusjohtajalla on oikeus ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin, kun hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Oikeus ryhtyä tällaisiin kiireellisiin toimiin voi syntyä siitä syystä, että päätösvaltaista hallitusta ei saada riittävän ajoissa kokoon esim. hallituksen jäsenen eroamisen, kuoleman tai sairauden takia. Toimitusjohtajan toimivalta saattaa laajentua epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin myös siitä syystä, ettei hallituksessa, vaikka se saadaankin päätösvaltaisena kokoon, saada aikaan tilanteen edellyttämää päätöstä esim. jäsenten keskinäisen erimielisyyden takia. Toimitusjohtajan on niin pian kuin mahdollista annettava tieto hallitukselle näistä toimistaan ja mahdollisuuden mukaan informoitava jo toimiin ryhdyttäessä saapuvilla olevia hallituksen jäseniä.

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeemme ovat osa Suomen Rahapaja -konsernin yritysvastuun periaatteita.

Suomen Rahapaja -konserni tekee kolikoiden tulevaisuudesta valoisamman.

Kolikot ovat osa kansallista maksujärjestelmää ja identiteettiä. Suomen Rahapaja -konserni pyrkii osaltaan turvaamaan metallisten maksuvälineiden tulevaisuuden. Yhtiö uskoo, että kolikot ovat käytännöllinen ja turvallinen maksuväline, nyt ja tulevaisuudessa.

Yritysvastuu koostuu sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja taloudellisesta vastuusta ja on osa Suomen Rahapaja -konsernin päätöksentekoa ja toimintaa, niin suurissa kuin pienissäkin asioissa jatkuvan parantamisen näkökulmasta.

Tavoitteemme on tulla maailman arvostetuimmaksi kolikkomaailman edelläkävijäksi ja vastuullisimmaksi valinnaksi asiakkaillemme.

Suomen Rahapaja on hyväksynyt yhteiset periaatteet toiminnalleen Suomessa ja Saksassa. Edellytämme, että jokainen työntekijämme noudattaa eettisiä toimintaohjeitamme jokapäiväisessä työssään.

Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet linjaavat eettiset normit, jotka määrittävät yhtiön toimintaa suhteessa ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, työturvallisuuteen, eturistiriitoihin, toimittajiin ja ympäristöön.

1. Lakien ja säädösten noudattaminen

Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, säädöksiä, normeja ja toimintastandardeja sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja -tapoja kaikessa toiminnassamme. Kunnioitamme eri kulttuurien normeja ja laillisia menettelytapoja kaikkialla, missä toimimme. Tulkintaa vaativissa tapauksissa ja tilanteissa turvaudumme asiantuntijoihin.

2. Liiketoimintaperiaatteet

Noudatamme liiketoiminnassamme eettisiä ja rehellisiä toimintaperiaatteita sekä toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Toimintamme perustuu yhteisiin päämääriin, ja kunnioitamme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tekemiämme lupauksia.

3. Reilut toimintaperiaatteet sidosryhmien kanssa

Suomen Rahapajalla on useita sidosryhmiä, joista keskeisimmäksi on tunnistettu: asiakkaat, henkilöstö, omistaja, palveluntuottajat ja toimittajat, viranomaiset ja päätöksentekijät, paikalliset yhteisöt, teollisuusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt, ammattiliitot, media ja yleisö.

Suomen Rahapajalle sidosryhmätyö on jatkuva prosessi, jota kehitetään koko ajan vastaamaan paremmin jokaisen sidosryhmän odotuksia. Avoin vuorovaikutus on avainasemassa, jotta Suomen Rahapaja voi ymmärtää sidosryhmien toimia ja odotuksia kaikissa tilanteissa.

Suomen Rahapaja on vastuullisen liiketoimintatavan ja reilun kilpailun puolesta. Edistämme eettisiä toimintatapoja ja noudatamme paikallista lainsäädäntöä. Emme tue taloudellisesti poliittisia puolueita. Yleishyödylliset lahjoitukset tulee olla vuotuisen yhtiökokouksen hyväksymiä.

Suomen Rahapaja ei hyväksy sellaisten lahjojen tai palveluiden tarjoamista tai vastaanottamista, joiden arvo on enemmän kuin nimellinen tai joiden ei voida katsoa kuuluvan osaksi tavanomaista markkinointi- ja liiketoimintaa. On esimiesten vastuulla arvioida, noudattaako lahja tai palvelu tavanomaisia liiketoimintakäytäntöjä. Lahjoihin ei saa liittyä velvoitteita. Paikallista lainsäädäntöä, mukaan lukien lahjoituksia koskevat lait, on aina noudatettava.

Työntekijöidemme odotetaan toimivan aina yhtiön edun mukaisesti ja pidättäytyvän liikesuhteista, jotka saattavat aiheuttaa eturistiriitoja. Työntekijämme eivät saa ryhtyä sellaisiin henkilökohtaisiin tai taloudellisiin toimiin, jotka saattaisivat olla ristiriidassa yhtiöömme liittyvien velvollisuuksien kanssa. Suomen Rahapajalla on nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen. Olemme laatineet yksityiskohtaisemman selvityksen reiluista toimintatavoistamme toimittajillemme ja agenteillemme eri maissa.

Toimittajat ovat tärkeä ja olennainen osa konsernin toimitusketjua. Edellytämme toimittajien toimivan samojen korkeiden juridisten, eettisten sekä ympäristö-, työntekijä- ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyvien normien mukaisesti, joita Suomen Rahapajakin noudattaa. Suomen Rahapaja edistää ja vaatii mainittujen normien noudattamista alihankkijoidensa keskuudessa ja valvoo toimittajien toimintaa tässä suhteessa.

4. Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ja noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Suomen Rahapaja ei ole osallinen mihinkään ihmisoikeusrikkomukseen eikä yhtiö hyväksy lasten hyväksikäyttöä missään muodossa.

Työnantajana noudatamme Kansainvälisen työjärjestön määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia.

Kunnioitamme yhdenvertaisuutta työpaikalla ja työntekijöiden perusoikeuksia. Lupaamme kohdella kaikkia työntekijöitä ja -hakijoita reilusti ja tasa-arvoisesti. Rekrytoimme työntekijöitä pätevyyden ja ammatillisten kykyjen perusteella. Arvostamme henkilöstömme kokemusta ja monimuotoisuutta. Rohkaisemme henkilöstöämme kertomaan mielipiteensä ja edistämään avointa keskustelua. Tarjoamme työntekijöillemme tasavertaisen mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Emme hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä, ahdistelua, kiusaamista tai syrjintää.

Arvostuksen osoittaminen ja toimivan työyhteisön rakentaminen kuuluvat periaatteisiimme. Suomen Rahapajassa jokainen kantaa vastuun yhteisestä menestyksestä. Pyrimme olemaan esimerkillisiä kollegoita ja tekemään yhtiöstämme alan arvostetuimman edelläkävijän.

5. Työturvallisuus

Suomen Rahapajalla on nollatoleranssi tapaturmien suhteen. Tavoitteemme on estää terveysriskit ja työtapaturmat. Pyrimme erityisesti vaikuttamaan asenteisiin turvallisen työympäristön rakentamiseksi ja rohkaisemme työntekijöitämme kehittämään itseään jatkuvasti. Toimimme aktiivisesti työympäristöstä aiheutuvien riskien minimoimiseksi. Ylläpidämme henkilökunnan terveyttä ja työkykyä tukevia järjestelmiä, joiden tarkoituksena on havaita ja ennaltaehkäistä mahdollisia uhka- tai ongelmatilanteita sekä myös reagoida niihin nopeasti. Pyrimme lisäämään tietoisuuttamme siitä, miten jokaisen työntekijän toimet vaikuttavat työyhteisön turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Jaamme vastuun työympäristömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnistamme työpaikalla.

6. Yhtiön omaisuus

Turvallisuus on osa yhtiön toiminnan ydintä. Suomen Rahapajan päätoimialaa on käyttökolikoiden, aihioiden ja keräilyrahojen valmistaminen perus- ja jalometalleista. Yhtiössä turvallisuutta lähestytään teknisen-, kuljetus- ja tietoturvallisuuden näkökulmasta.

Yhtiön omaisuuden turvaaminen on tärkeää. Yhtiön omaisuutta ovat esimerkiksi raaka-aineet, työvälineet, laitteet sekä aineeton omaisuus. Työntekijät saavat käyttää Suomen Rahapajan omaisuutta vain laillisiin liiketoimiin ja heidän on suojeltava sitä vaurioilta ja luvattomalta käytöltä. Suomen Rahapajan omaisuutta ei missään tapauksessa saa käyttää laittomasti tai säädösten vastaisesti. Kolikoiden ja aihioiden kuljettaminen tehtaalta pois ilman asianmukaisia lupia on kielletty.

7. Ympäristö

Suomen Rahapajalla on laatu- ja ympäristöperiaatteet. Yhtiössä määritellään vuotuiset tavoitteet, joiden tarkoitus on parantaa toiminnan ympäristövaikutuksia minimoimalla vesistöihin, ilmaan ja maaperään joutuvat päästöt. Tuemme ympäristöystävällistä toimintaa. Tavoitteenamme on saavuttaa ympäristön suhteen kestävä toiminnan taso kaikilla osa-alueilla. Pyrimme kierrättämään kaiken jätteen ja tähtäämme siihen, että tuotteemme olisivat täydellisesti kierrätettäviä koko elinkaarensa ajan. Lisäksi olemme sitoutuneet vähentämään kuljetustemme ympäristövaikutusta.

8. Eettiset toimintaohjeet käytännössä

Eettiset toimintaohjeemme koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä. Ohjeet otetaan käyttöön yhtiön hallituksen päätöksellä. Ohjeiden hyväksymisen jälkeen varmistetaan, että yhtiön henkilöstö tuntee ne ja noudattaa niitä kaikessa toiminnassaan.

Eettisiin ohjeisiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Suomen Rahapajan turvallisuuspäällikköön.