Suomen Rahapajan hallinnointi

Suomen Rahapaja Oy on Suomen valtion omistama osakeyhtiö vuodesta 1993, jolloin yhtiön kansainvälistyminen alkoi. Suomen Rahapajalle vientitoiminta on elinehto ja se onkin tällä hetkellä yksi maailman johtavista kolikkojen viejistä.

Valtio-omisteisen vientiyhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä. Lisäksi Suomen Rahapaja Oy noudattaa soveltuvin osin vuonna 2009 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lisäksi Suomen Rahapajalla on eettiset toimintaohjeet, joissa linjataan eettisestä näkökulmasta yhtiön liiketoimintaperiaatteet, suhtautuminen ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, terveyteen ja turvallisuuteen, eturistiriitoihin, toimittajiin sekä ympäristöön. Eettiset toimintaohjeet päivitettiin vuona 2015.

Yhtiön hallinnossa pyritään yksinkertaisiin, pelkistettyihin ja selkeisiin ratkaisuihin. Hyvin hoidettu ja läpinäkyvä hallinnointi on osa yhtiön vastuullisuutta.


Hallinnoinnin periaatteet

Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa (corporate governance) on määritelty yhtiötä hallinnoivien elinten keskeiset tehtävät, keskinäiset suhteet, palkitseminen, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, riskien hallinta ja tilintarkastus.

Sovellettavat säännökset

Suomen Rahapaja Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä. Lisäksi Suomen Rahapaja Oy noudattaa soveltuvin osin vuonna 2009 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Konsernirakenne

Suomen Rahapaja-konsernissa (jäljempänä Suomen Rahapaja) valmistetaan raha-aihioita, käyttörahoja ja juhlarahoja. Konserniin kuuluvat sataprosenttisesti Suomen Rahapaja Oy ja Saxonia Eurocoin GmbH Suomen Rahapaja Oy on Saxonia Eurocoin GmbH:n emoyhtiö. Lisäksi espanjalainen Compañia Europea de Cospeles, S.A. on osa konsernirakennetta.

Lain edellyttämiä konsernia johtavia hallintoelimiä ovat Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja, sekä tytäryhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat. Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja nimittää tytäryhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden hallituksiin Suomen Rahapaja Oy:n jäsenet ottaen huomioon, että lain edellyttämien johtoelinten työskentely voi tapahtua operatiivisen liiketoiminnan johtamista tukien.

Operatiivisesti konsernin liiketoimintoja johtaa yhtiön johtoryhmä, jonka jäsenet raportoivat Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle. Tytäryhtiöiden operatiivisesta johtamisesta vastaavat yhtiöiden toimitusjohtajat, jotka raportoivat yhtiöidensä hallituksille.

Yhtiökokous

Konsernissa ylin päätöksentekoelin on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous. Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen mukaan kirjatulla kirjeellä osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä joko yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.

Yhtiökokous valitsee Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus

Suomen Rahapaja Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuussa konsernin johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti.

Hallitus toimii Corporate Governance -suositusten mukaisena riippumattomana elimenä, jonka tavoitteena on tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja hoitaa lain edellyttämää valvontatehtäväänsä yhtiön edun mukaisesti niin, että varmistetaan yhtiön arvon nousu pitkällä aikavälillä. Hallituksen tulee huolehtia, että sillä on käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Hallituksen tulee varmistaa, että konserni toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hallitus päättää konsernissa noudatettavista keskeisistä toimintapolitiikoista ja asioista, jotka ovat konsernin laajuuteen nähden suuria ja tärkeitä tai poikkeavat normaalista konsernin liiketoiminnasta tai jotka hallitus erikseen määrittelee käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen. Hallituksen päätehtävät on kerrottu työjärjestyksessä.

Hallitus seuraa ja arvioi omia toimintatapojaan vuosittain tehtävin sisäisin arvioin.

Hallituksen palkkiot on selvitetty osiossa johdon palkitseminen.


Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja tekee itse ja konsernin johtoryhmän tukemana päätöksiä hallituksen määrittelemien valtuuksien puitteissa ja muilta osin valmistelee Suomen Rahapaja Oy:n hallitukselle tehtäviä esityksiä.

Toimitusjohtaja

 1. on vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
 2. raportoi hallitukselle.
 3. vastaa konsernin strategian ja toimintasuunnitelmien valmistelusta ja esittelystä hallitukselle hyväksyttäväksi.
 4. informoi säännöllisesti hallitusta yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.
 5. esittelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat, ellei esittelyä anneta vastaavan liiketoimintajohtajan tai asiantuntijan tehtäväksi.

Suomen Rahapaja-konsernin johtoryhmä

Suomen Rahapaja Oy:n johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tämän työssä ja kokoontuu toimitusjohtajan kokouskutsussa mainitsemassa kokoonpanossa kulloinkin käsiteltäväksi tulevien asioiden mukaan.


Konsernin johtoryhmä

 1. Varmistaa, että hallintoelimissä tehdyt päätökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön organisaatiossa.
 2. Tekee ehdotuksia Suomen Rahapaja -konsernin strategian kehittämisestä hallituksen hyväksyttäväksi.
 3. Avustaa Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajaa valmistautumaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen kokouksiin ja selvittämään kaikkia toimitusjohtajan sille selvitettäväksi tuomia asioita.
 4. Edistää aktiivisesti toimialojen välistä yhteistyötä ja sopii yhteisistä periaatteista ja kehittämistoimista konsernin johtamisessa.
 5. Johtoryhmä valvoo liiketoiminnan kehitystoimintoja. Päivittäinen kehittäminen on liiketoiminta-alueiden johdon vastuulla. Pitkäaikaiset kehittämishankkeet ja liiketoiminta-alueiden erikseen tehtäväksi antamat hankkeet johdetaan toimitusjohtajan ja/tai johtoryhmän toimesta.
 6. Kokoontuu toimitusjohtajan kutsusta noin kerran kuukaudessa.

Tytäryhtiöt

Suomen Rahapaja Oy:n osakkaita tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa edustaa Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet nimeää emoyhtiön hallitus.

Kunkin tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että tytäryhtiön hallituksessa vahvistetaan lain edellyttämällä tavalla ne tarvittavat päätökset, joilla toteutetaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen, Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän tämän Corporate Governance -ohjeistuksen mukaisesti tekemät päätökset.

Suomen Rahapaja -konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävänä on normaalin toimialan liiketoimintavastuun ja raportointivastuun lisäksi:

 • Vastata, että yhtiö noudattaa yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja konsernihallinnon ohjeita.
 • Vastata, että yhtiö noudattaa liiketoimintaa koskevia paikallisia lakeja ja asetuksia sekä vastata lainsäädännön seurannasta ja siihen liittyvien muutosten informoimisesta oman liiketoiminta-alueensa johtajalle sekä Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle.
 • Huolehtia, että kaikki Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajan määräämät tehtävät suoritetaan.

Yhtiöissä, joissa on konsernin ulkopuolisia osakkaita, noudatetaan pääsääntöisesti edellä kuvattua menettelyä ottaen huomioon kuitenkin osakkaiden oikeudet sekä, yhtiöjärjestyksen ja mahdollisen osakassopimuksen määräykset.

Johdon palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2.800 euroa, varapuheenjohtajan 1.970 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot 1.400 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkiona maksetaan 600 euroa kustakin hallituksen kokouksesta.


Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot.
Toimitusjohtajalle on sovittu kuukausittain maksettava kuukausipalkka, joka vuoden 2014 lopussa oli luontoisetuineen 17 952 euroa, lisäksi tulostavoitteisiin sidottu palkkio, joka on maksimissaan 29,4 % vuosipalkasta. Palkkion määräytymisperusteet on sidottu Suomen Rahapaja-konsernin liikevoittoon sekä erikseen määriteltyihin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan palkkion vuositavoitteet määrittelee hallitus.

Vuonna 2014 yhtiössä ei maksettu tulospalkkiota johdolle eikä millekään muullekaan henkilöstöryhmälle.

Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta ja lisäksi hän on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on 3 kuukautta.

Eläkeoikeuksista katso alla kohta Eläkkeet.


Muun johdon palkitseminen. Suomen Rahapajan palveluksessa oleville tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ei pääsääntöisesti makseta erillistä korvausta jäsenyydestä. Ulkopuolisille jäsenille maksettavan palkkion määrää Suomen Rahapaja Oy:n hallitus. Suomen Rahapajan palveluksessa oleville osakkuus- tai tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille voidaan maksaa palkkio silloin, kun se on perusteltua yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi muiden jäsenten kanssa. Palkkioiden periaatteet sovitaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksessa ja hallitus antaa suosituksen palkkioperusteista kyseisen yhtiön yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Konsernin johtoryhmän jäsenille on sovittu kuukausipalkan lisäksi kannustepalkkio, joka on maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Konsernin johtoryhmän osalta ehdotuksen tavoiteasetannasta tekee konsernin toimitusjohtaja ja sen hyväksyy Suomen Rahapaja Oy:n hallitus.

Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia.

Vuonna 2015 ei maksettu johdolle tulospalkkiota.

Eläkkeet

Konsernin johtoryhmään kuuluvat johtajat mukaan lukien toimitusjohtaja kuuluvat työntekijäin eläkelain säätämään eläkejärjestelmään. Konsernin toimitusjohtajalle sekä johtajasopimuksen tehneille johtoryhmän jäsenille on tämän lisäksi tehty erillinen lisäeläkevakuutus. Konsernin toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Muiden johtoryhmään kuuluvien henkilöiden eläkeikä määräytyy kunkin työsopimuksen mukaan. Lisäeläke-eduista päättää Suomen Rahapaja Oy:n hallitus.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin yhtiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Vastuu sisäisestä valvonnasta on yhtiön hallituksella.

Toimintaa ohjataan ja seurataan kuukausittain liiketoiminta-alueittain ja yhtiöittäin. Ohjaus- ja seurantaprosessi sisältää olennaisina osinaan kuluvan tilikauden sekä vuositason ennusteiden tarkastelun.

Valvonnan toimia johtaa konsernitasolla CFO ja liiketoimintatasolla liiketoimintajohto. Valvonnan toteutuksesta huolehtii kontrolleri, joka yhdessä liiketoimintajohdon kanssa järjestävät, että liiketoiminnan tapahtumat kirjataan oikea-aikaisesti järjestelmiin ja raportoidaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti noudattaen erikseen annettua konsernin ohjeistusta sisäisen valvonnan ja raportoinnin sisällöstä.

Sisäinen tarkastus

Suomen Rahapaja Oy:llä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus vastaa sisäisestä tarkastuksesta. Tilintarkastussuunnitelmat käydään läpi ja hyväksytään hallituksessa. Hallitus yhteistyössä tilintarkastajien kanssa arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuutta sekä sääntöjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista sekä luo lisäarvoa organisaatiolle myös konsultoimalla näissä asioissa.

Riskienhallinta

Riskienhallintatyön tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita sellaiset riskit, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa yhtiön toimintoja ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista taikka toisaalta voivat avata mahdollisuuksia.

Riskienhallinta on osa normaalia liiketoimintaa ja siitä vastaavat kaikki johtajat ja heidän organisaatioihinsa kuuluvat henkilöt kukin omalta osaltaan. Konsernin riskienhallintaprosessin kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä riskienhallintatyön koordinoinnista vastaa CFO.

Riskienhallinnan näkökulma on kattava ja kokonaisvaltaiseen riskienkartoitukseen ja -hallintaan tähtäävä. Erityisesti riskit otetaan tarkasteltaviksi strategiasuunnittelun, vuosisuunnittelun ja investointien sekä projektien suunnittelun yhteydessä. Liiketoimintajohtajat ovat velvollisia raportoimaan riskit.

Yhtiössä tehdään vuosittain riskikartoitus, jossa katetaan joko strategisia -, talouden -, operatiivisia - tai vahinkoriskejä. Strategisia riskejä ovat yhtiön yrityskulttuuriin, liikestrategiaan, markkina- ja kilpailutilanteeseen, asiakkuuksiin, investointeihin, yrityskauppoihin, infrastruktuuriin, kansainvälistymiseen, suhdannevaihteluihin, poliittisiin riskitekijöihin, verkostoihin, tuotekehityksen riskitekijöihin, henkiseen pääomaan, maineeseen ja brändiin liittyviä riskitekijöitä. Talouden riskejä ovat pääomaan, korkoriskiin, valuuttariskiin, hintariskiin, maksuvalmiuteen, kannattavuuteen, asiakassuhteisiin, sopimuskumppaneihin, luottotappioihin, kansainvälisyyteen, investointeihin, taloudellisiin väärinkäytöksiin ja sijoitusriskeihin liittyviä tekijöitä. Operatiivisia riskitekijöitä ovat kirjanpitoon ja laskentaan, raportointiin, henkilöstöhallintaan, tuotantotoimintaan, viestintään, tietoturvallisuuteen, IT-järjestelmään, vastuisiin, sopimuksiin ja oikeudenkäyntiriskeihin liittyviä tekijöitä. Vahinkoriskejä ovat henkilöriskeihin, tulipaloihin ja räjähdyksiin, ympäristöön, kuljetukseen ja liikenteeseen, ääriliikkeisiin, rikolliseen toimintaan, luonnonilmiöihin, riippuvuuksiin, keskeytyksiin sekä koneisiin ja laitteisiin liittyviä tekijöitä.

Tilintarkastus

Konsernin tilintarkastus on järjestetty niin, että yhtiökokouksen valitsema emoyhtiön vastuullinen KHT-tilintarkastusyhteisö suorittaa tarkastuksensa Suomen Rahapaja-konsernissa ja vastaa tilintarkastuksesta koko konsernissa.

Valittu tilitarkastajayhteisö on KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Hakkola. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous vuodeksi kerrallaan.