#

Toimitusjohtajan katsaus

Suomen Rahapaja -konserni kehittyi vuonna 2015 kaikilla liiketoiminta-alueilla, vaikka kannattavuustavoitteita ei täysin saavutettukaan. Parempaa tulevaisuutta pohjustettiin jatkamalla edelleen strategisesti tärkeiden muutosten läpivientiä.

Toimialalle leimallista on riippuvuus raaka-aineiden hintojen kehityksestä. Nikkelin, kuparin ja teräksen hinta on laskenut jo vuosia, mikä tekee metallin jalostajalle yhä haasteellisemmaksi löytää kannattavuuden elementtejä toiminnan eri osa-alueilta. Yhtiö pystyi ratkaisemaan osan haasteista, mutta kaikilta osilta ei onnistuttu.


Käyttö- ja juhlarahaliiketoiminnassa kehittymistä

Käyttörahaliiketoiminnassa kysyntä piristyi vuoden 2014 hiljaiselon jälkeen. Suomen Rahapaja onnistui voittamaan uusia asiakkaita Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Saadut projektit toivat yhtiön käyttörahatuotantoon töitä pidemmäksi ajaksi. Ilahduttavaa oli myös, että yhtiö onnistui tuotteiden ja toiminnan laadulla lujittamaan asiakassuhteita entisestään.

Lukuisista tervehdyttämistoimista huolimatta, positiivista tulosta ei konsernitasolla saavutettu. Aihioliiketoiminnassa ei päästy täysin tavoiteltuun volyymiin, mutta operatiivinen tulos oli selvästi positiivinen.

Juhlarahaliiketoiminnassa pitkäjänteinen työ asiakkuuksien ja oman toiminnan kehittämisen parissa palkittiin positiivisella tuloksella. Viennin osuus suomalaisten juhlarahatuotteiden myynnistä nousi lähes puoleen, mikä on rohkaisevaa myös tulevaisuuden suunnitelmia ajatellen.

Rakenteen yksinkertaistaminen ja vastuullisuus yhä toiminnan keskiössä

Konsernin toiminnan kehittämiseksi ja selkeyttämiseksi tehtiin sekä Saksassa että Suomessa uudelleenjärjestelyjä, joissa tytäryhtiöiden toimintoja sulautettiin, ja joidenkin yhtiöiden omistuksesta luovuttiin. Näillä toimenpiteillä yksinkertaistettiin konsernin rakennetta ja vähennettiin hallinnollista taakkaa. Virtaviivaistamista toiminnan kehittämiseksi jatketaan myös tulevina vuosina.

Vastaamme ja ennakoimme asiakkaiden tarpeita kolmella liiketoiminta-alueella tarjoamalla asiakkaille joustavuutta, vastuullisuutta ja mielenrauhaa. Meidät erottaa muista käyttöraha- ja aihiotoimittajista pohjois-eurooppalainen mentaliteetti, joustavuus ja vastuullisuus.

Kaiken toimintamme mittana ovat asiakastyytyväisyys ja kannattavuus. Tämä mahdollistuu sillä, että pyrimme mahdollisimman suureen tarkkuuteen ja täsmällisyyteen toiminnassamme.

Suomen Rahapaja jatkoi työtään vastuullisuuden parissa. Yhtiön vastuullisuuden kehittämistyössä tukeudutaan ISO26000-standardiin, josta vuonna 2015 työstettiin ihmisoikeudet-osio ja aloitettiin oikeudenmukaisen kaupankäynnin käytäntöjen ottaminen osaksi yhtiön toimintaa. Henkilöstön osalta painotettiin jokaisen henkilökohtaista vastuuta työn tuloksesta.

Huolimatta markkinoiden haasteista, työskennellään konsernin kannattavuuden ja tulevaisuuden eteen lujasti. Kilpailu toimialalla on haastavaa johtuen alan toimijoiden erilaisista lähtökohdista ja ylikapasiteetista. On tärkeää panostaa asiakkuusprosessien jalostamiseen niin nyky- kuin potentiaalisen asiakaskunnan osalta sekä liiketoimintaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen luonnollisestikin jatkuu edelleen.

Vaikka volyymiltään käteisen kasvun ei ennakoida dramaattisesti muuttuvan Rahapajan keskeisillä markkina-alueilla lähimpien vuosien aikana, on seurattava tarkasti käteisen rahan roolin muuttumista globaalisti ja tärkeimmillä markkinoilla sekä mahdollisuuksien että riskien näkökulmista.

Lopuksi haluan esittää asiakkaillemme ja henkilöstölle kiitokset hyvästä yhteistyöstä. Vuosi 2015 oli haasteista huolimatta toivon ja ilon vuosi.