Suomen Rahapaja Oy

Hallituksen toimintakertomus

Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit

Metallirahan kysyntä käteisenä maksuvälineenä on jatkunut tyydyttävällä tasolla huolimatta uusien maksuvälineiden kehittymisestä. Vaikka kuluttajatutkimukset indikoivat käteisellä maksamisen vähenevän, se ei ole toistaiseksi heijastunut metallirahan valmistusmääriin eikä kysyntään Suomen Rahapajan keskeisillä markkina-alueilla.

Tärkeimpien metallirahojen raaka-aineiden, nikkelin, kuparin ja teräksen, hinnat laskivat tuntuvasti vuoden 2015 aikana ja lasku on jatkunut myös 2016 alussa. Tämä vaikuttaa oleellisesti alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen sekä metallirahan markkinahintaan.

Käyttörahatoiminnassa maailmanlaajuinen ylikapasiteetti sekä toimijoiden erilaiset lähtökohdat tekevät liiketoimintakentästä haastavan.

Suomessa suuret työttömyysluvut pitävät keräilytuotekysynnän matalana ja epävarmana.

Tulos

Aihioliiketoiminnan tulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna johtuen muun muassa ongelmista sovittaa kysyntä vapaana olevaan tuotantokapasiteettiin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotantokapasiteettia ei saatu tyydyttävästi hyödynnettyä.

Käyttörahoissa kesällä 2014 tapahtunut käänne kysynnässä jatkui positiivisena vuonna 2015 ja liikevaihto kasvoi huomattavasti edellisen vuoden tasosta. Kannattavuutta ei kuitenkaan pystytty vielä kääntämään positiiviseksi ja tulos jäi edellisen vuoden tasolle.

Keräilytuotteiden taloudellinen tulos oli positiivinen ja kannattavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin liikevaihto nousi 15,8 % edellisestä vuodesta. Pääasiassa liikevaihdon nousu tuli käyttörahaliiketoiminnan kasvusta. Liikevaihto oli 88,2 M€ (2014: 76,2 M€). Liiketulos oli 2,2 M€ negatiivinen eli –2,5 % liikevaihdosta (2014: -2,6 M€ eli –3,4 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui –4,2 M€ eli –4,8 % liikevaihdosta (2014: –3,6 M€ eli –4,7 % liikevaihdosta). Konsernin tulokseen sisältyy konsernirakenteen muutoksista johtuvia satunnaisia kuluja 1,6 M€.

Emoyhtiö Suomen Rahapaja Oy:n liikevaihto yli kaksinkertaistui 49,0 M€:oon (2014: 23,6 M€). Yhtiön liiketulos oli 0,1 M€ positiivinen eli 0,3% liikevaihdosta (2014: –2,7 M€ eli -11,3% liikevaihosta). Emoyhtiön tilikauden tulos oli –0,6 M€ (2014: –0,4 M€). Tilikauden aikana luovuttiin osakkuudesta Norjan joint venture –yrityksessä, mistä aiheutui kertaluonteisia, satunnaisiin eriin kirjattuja kuluja yhteensä 0,7 M€.

Vuoden 2015 lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 41,4 M€ ja voitonjakokelpoiset varat 30,0 M€.

Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,6 M€ (2014: 0,6 M€). Investoinnit ovat olleet tarpeellisia toiminnan jatkuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

Muutokset konsernin rakenteessa

Vuoden 2015 aikana konsernirakennetta selkeytettiin huomattavasti. Saksassa toimineet kaksi yhtiötä fuusioitiin ja toiminnot yhdistettiin. Omistus Norjassa toimineesta joint venture –yhtiöstä myytiin ja lisäksi lakkautettiin kaksi pientä Ruotsissa toiminutta yhtiötä. Suomessa Beremal Oy fuusioitiin emoyhtiöön.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 191 henkilöä (2014: 212 henkilöä), joista 63 (2014: 61) työskenteli Suomessa. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 181 henkilöä. Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat kertomusvuonna 9,3 M€ (2014: 8,0 M€).

Organisaatio

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Paul Gustafsson. Yhtiön hallituksen kokoonpano kertomusvuonna oli Hanna Sievinen (puheenjohtaja), Harry Linnarinne (varapuheenjohtaja), Pekka Hurtola, Pekka Leskinen, Riitta Mynttinen, Ari Viinikkala ja Anna Maija Wessman. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Ari Hakkola.

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 16 000 kappaletta osakkeita, joista jokainen oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Vuoden 2016 näkymät

Vuoden 2016 näkymät ovat kaksijakoiset. Alkuvuodesta näyttää, että käyttörahojen tilauskanta on suhteellisen hyvä, mutta toisaalta raha-aihioiden kysyntätilanne on haastava. Öljyn hinnasta riippuvaisten konsernin asiakasvaltioiden osalta luottotappioriski on kohonnut.

Keräilytuotteiden osalta kysyntään heijastuu kotimaan kuluttajakysynnän heikko tilanne.


Tunnuslukuja 2011–2015

2015 2014 2013 2012 2011
Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto (1 000 €) 88 219 76 208 97 325 118 949 137 123
Liikevoitto-% -2,5% -3,4% -6,6% -4,5% 1,9%
Sij. pääoman tuotto -% -3,7% -4,0% -9,0% -7,0 % 3,9%
Omavaraisuusaste -% 45,8% 47,1 % 50,6% 49,5% 53,3%
Keskim. henkilöstö 191 212 230 235 231
Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto (1000 €) 48 995 23 620 32 982 52 041 47 581
Liikevoitto-% 0,3% -11,6% -16,1% -10,8% 4,6%
Sij. pääoman tuotto -% 0,2% -4,9% -7,8% -8,1% 3,8%
Omavaraisuusaste -% 55,8% 60,8% 61,2% 60,1% 66,8%
Keskim. henkilöstö 63 61 73 76 65
Laskentakaavat: - sij. pääoman tuotto: liiketulos / (oma pääoma ja korollinen vieras pääoma 1.1. + oma pääoma ja korollinen vieras pääoma 31.12.)/2 - omavaraisuusaste: omapääoma. / . taseen loppusumma


Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Suomen Rahapaja Oy:n hallitus ehdottaa, että emoyhtiö ei jaa osinkoa ja tappio 630 237,31 euroa siirretään kertyneet voittovarat -tilille.