Tilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona ja konsernireservinä kohdistamatta niitä tytäryhtiöiden omaisuuserille.

Konserniliikearvo ja konsernireservi on esitetty taseessa erikseen. Tuloslaskelmassa konserniliikearvon poistot ja konsernireservin tuloutukset on netotettu. Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet on eliminoitu. 50-prosenttisesti omistetut yhtiöt on yhdistelty yhteisyrityksinä.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien muuntoerot on esitetty erässä voitto edellisisiltä tilikausilta.

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuskohteiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat:

  • Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot 3–5 vuotta
  • Liikearvo 5 vuotta
  • Konserniliikearvo ja konsernireservi 5–10 vuotta
  • Rakennukset 25 vuotta
  • Rakennelmat 10 vuotta
  • Tuotantokoneet 3–10 vuotta
  • Kalusto 3–5 vuotta

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankinta- hinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot.

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat, pankkitilit ja alle kolmen kuukauden talletukset.

Johdannaissopimukset

Johdannaiset sisältävät valuuttatermiinejä. Valuuttatermiineillä suojaudutaan ennakoitujen valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirtojen muutokselta. Valuuttajohdannaissopimukset käsitellään tilinpäätöksessä sopimuskohtaisesti ja taseessa avoimena olevat suojatut erät kirjataan tilinpäätöksessä termiinikurssiin.

Valuuttamääräiset erät

Muut kuin euromääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi Euroopan Keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Poikkeuksen muodostavat ne valuuttamääräiset saamiset ja velat, jotka on suojattu valuuttatermiinein. Tällöin ko. erät on kirjattu termiinikurssiin.

Eläkkeet

Konserniyhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi karttumisvuonna.

Laskennalliset verot

Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Konsernin tuloverosaamiset ja -velat on esitetty omina erinään taseessa.