Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot


1000 € 2015 2014
1. Liikevaihto markkinaalueittain Liikevaihto tuoteryhmittäin
Käyttörahat 15 024 3 651
Numismaattiset tuotteet 8 124 6 556
Raha-aihiot 25 847 13 414
Yhteensä 48 995 23 620
Liikevaihto markkina-alueittain
Suomi 5 037 4 807
Muut EU-maat 10 130 9 650
EU-maiden ulkopuolelle 33 828 9 163
Yhteensä 48 995 23 620
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot 89 21
Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot 205 0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 29 89
Yhteensä 322 110
1000 € 2015 2014
2. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 29 248 18 618
Varaston muutos 1 272 −1 799
30 520 16 820
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 10 428 4 527
Yhteensä 40 948 21 346
1000 € 2015 2014
3. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana
Toimihenkilöitä 28 26
Työntekijöitä 35 35
Yhteensä 63 61
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 3 422 2 770
Eläkekulut 551 475
Muut henkilösivukulut 156 137
Yhteensä 4 128 3 382
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 226 226
Hallituksen jäsenet 179 178
Yhteensä 405 403
1000 € 2015 2014
4. Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot konserniyrityksiltä 0 8803
Osinkotuotot muilta 3 3
Korko- ja rahoitustuotot konserniyrityksiltä 76 33
Korko- ja rahoitustuotot muilta 3 13
Korkokulut ja muut rahoituskulut konserniyrityksille -3 0
Korkokulut ja muut rahoituskulut muille -224 -322
Kurssierot -159 0
Yhteensä -304 8529
Muut rahoituskulut
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 −6 009
 
1000 € 2015 2014
5. Tilinpäätössiirrot ja satunnaiset erät
Tilinpäätössiirrot
Poistoerojen muutos 236 −228
Satunnaiset erät
Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappio -700 0
1000 € 2015 2014
6. Tuloverot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 0 0
Tuloverot tilinpäätössiirroista 0 0
Yhteensä 0 0
Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkäv. menot Yhteensä
7. Käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1.2015 1 266 626 1 377 3 270
Lisäykset 124 0 0 124
Vähennykset 0 0 0 0
Muutokset KOM-inventaarin perusteella -276 0 -1 288 -1 564
Hankintameno 31.12.2015 1 115 626 89 1 830
Kertyneet poistot 1.1.2015 1 129 626 748 2 503
Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0 0
Muutokset KOM-inventaarin perusteella -273 0 -699 -972
Tilikauden poisto 128 0 12 140
Kertyneet poistot 31.12.2015 984 626 61 1 671
Ennakkomaksut 27 0 0 27
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 158 0 29 186
Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä
Hankintameno 1.1.2015 2 975 11 686 14 533 29 193
Lisäykset 0 16 85 101
Vähennykset 0 0 -117 -117
Muutokset KOM-inventaarin perusteella 0 -168 -6 355 -6 523
Hankintameno 31.12.2015 2 975 11 533 8 147 22 655
Kertyneet poistot 1.1.2015 0 897 13 974 14 871
Vähennysten kertyneet poistot 0 0 -108 -108
Muutokset KOM-inventaarin perusteella -168 -6 355 -6 523
Tilikauden poisto 0 460 283 743
Kertyneet poistot 31.12.2015 0 1 189 7 795 8 983
Ennakkomaksut 0 0 70 70
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 2 975 10 344 423 13 742
Käyttöomaisuudessa on tehty syksyllä 2015 inventaari. Kirjanpidon hankintamenot sekä kertyneet poistot on korjattu vastaamaan inventaarin kautta saatuja lukuja.
Tytäryhtiöosakkeet Muut osakkeet Yhteensä
8. Sijoitukset
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 32 179 4 32 183
Lisäykset 0 0 0
Vähennykset 1 027 0 1 027
Hankintameno ja kirjanpitoarvo 31.12.2015 31 152 4 31 156
Tytäryhtiöosakkeet Osakemäärä kpl Omistusosuus % Kirjanpitoarvo
Saxonia Eurocoin GmbH 2 100,00 28 262
Ab Myntverket, Ruotsi 10000 100,00 2 741
Kiinteistö Oy Äkäsloiste 193 55,78 150
Tytäryhtiöosakkeet yhteensä 31 152
1000 € 2015 2014
9. Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 4 873 6 145
Keskeneräiset tuotteet 2 593 953
Valmiit tuotteet 3 066 3 820
Ennakkomaksut 469 557
Yhteensä 11 001 11 475
 
1000 € 2015 2014
10. Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset konserniyrityksiltä 3 000 7 470
Pitkäaikaiset saamiset muilta 102 1
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 102 7 471
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset konserniyrityksiltä 193 117
Myyntisaamiset muilta 7 509 2 949
Muut lyhytaikaiset saamiset konserniyrityksiltä 4 944 2 303
Muut lyhytaikaiset saamiset muilta 730 267
Siirtosaamiset konserniyrityksiltä 0 0
Siirtosaamiset muilta 1 115 240
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 14 490 5 875
1000 € 2015 2014
11. Oma pääoma
Osakepääoma 1.1 . ja 31.12. 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 1.1. 6 448 6 448
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 30 622 31 003
Tilikauden tulos -630 -381
Oma pääoma yhteensä 41 439 42 070
Edellisten tilikausien voitto 31.12.2015 30 622 31 003
Tilikauden tulos -630 -381
Jakokelpoinen oma pääoma 29 991 30 622
1000 € 2015 2014
12. Tilinpäätössiirtojen kertymä
Tilinpäätössiirtojen kertymä sisältää kertyneen poistoeron 407 644
1000 € 2015 2014
13. Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen laina 1 250 10 500
Tililuottolimiitin käyttö 12 975 11 969
Yhteensä 14 225 22 469
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserä 9 250 2 500
Saadut ennakot 2 387 517
Ostovelat konserniyrityksille 2 283 1 613
Ostovelat muille 2 325 1 830
Muut lyhytaikaiset velat muille* 403 436
Siirtovelat konserniyrityksille 557 0
Siirtovelat muille 1 039 891
Yhteensä 18 244 7 787
Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy seuraavat erät:
Arvonlisäverovelka 295 336
Työnantajamaksuvelat 107 97
Muut velat 0 3
Yhteensä 403 436
Siirtovelkoihin sisältyy seuraavat erät:
Henkilöstökuluvelat 580 555
Kiinteistöverovelka 38 0
Tolling-varaus konserniyrityksille 557 0
Muut siirtovelat 421 336
Yhteensä 1 596 891
 
1000 € 2015 2014
14. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 72 13
Myöhemmin maksettavat 169 41
Yhteensä 241 54
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 1
Myöhemmin maksettavat 0 0
Yhteensä 1 1
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vuokravakuus/talletus 1 1
Muut vastuusitoumukset
Toimitustakuu 0 1 488
Kaupallinen takauslimiitti 41 000 10 000
– josta käytössä 8 883 4 338
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Käypä arvo -1 697 -1 265
Kohde-etuuden arvo 31 453 26 524
Koronvaihtosopimukset: Tilikauden päättyessä voimassa olleilla koronvaihtosopimuksilla on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoriskiä.
Muut vastuut: Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2013 valmistuneesta ja käyttöön- otetusta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 2 175 146 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi 2022.