Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1000 € 2015 2014
1. Liikevaihto markkina-alueittain
Suomi 4 992 4 850
Muut EU-maat 36 819 27 457
EU-maiden ulkopuolelle 46 408 43 901
Yhteensä 88 219 76 208
1000 € 2015 2014
2. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 52 907 46 189
Varaston muutos 3 315 -2 349
56 222 43 839
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 2 519 4 017
Yhteensä 58 741 47 856
1000 € 2015 2014
3. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana
Toimihenkilöitä 56 57
Työntekijöitä 135 155
Yhteensä 191 212
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 9 327 8 011
Eläkekulut 1 045 884
Muut henkilösivukulut 247 275
Yhteensä 10 619 9 169
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 453 458
Hallituksen jäsenet 197 195
Yhteensä 651 652
1000 € 2015 2014
4. Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 4 923 5 513
Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus.
1000 € 2015 2014
5. Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 129 83
Korkokulut ja muut rahoituskulut -832 −486
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -703 −403
Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssieroja (netto) -127 11
1000 € 2015 2014
6. Satunnaiset erät
Verojaksotusrahaston muutos 107 0
Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappio -1 550 0
Satunnaiset erät yhteensä -1 443 0
1000 € 2015 2014
7. Tuloverot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 57 606
Laskennallisen verovelan muutos 144 −68
Tuloverot yhteensä 202 538
 
Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkäv. menot Yhteensä
8. Käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1.2015 2 163 22 089 20 295 1 377 45 925
Kurssierot +/– -2 -643 0 0 -646
Siirrot erien välillä -189 -154 0 -1 288 -1 632
Yritysmyynnit -125 0 0 0 -125
Lisäykset 139 0 0 0 139
Vähennykset -276 0 0 0 -276
Hankintameno 31.12.2015 1 710 21 291 20 295 89 43 385
Kertyneet poistot 1.1.2015 1 812 22 089 8 632 1 337 33 870
Kurssierot +/– -2 -643 0 0 -646
Yritysmyyntien kertyneet poistot -124 0 0 0 -124
Vähennysten kertyneet poistot -273 0 0 0 -273
Muut siirrot/oikaisut +/- -16 -154 0 -1 288 -1 459
Tilikauden poisto 152 0 1 915 12 2 079
Kertyneet poistot 31.12.2015 1549 21291 10547 61 33448
Ennakkomaksut 27 27
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 187 0 9 749 29 9 965
Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä Sijoitukset
Hankintameno 1.1.2015 3 250 19 774 52 479 75 504 4
Kurssierot +/– -1 -10 -4 -14 0
Siirrot erien välillä +/- 0 278 -327 -48 0
Yritysmyynnit -27 -509 -2 035 -2 571 0
Lisäykset 4 17 1 095 1 116 0
Vähennykset 0 0 -2 -2 0
Muut siirrot/oikaisut +/- 0 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2015 3 227 19 550 51 207 73 984 4
Kertyneet poistot 1.1.2015 0 2 295 46 951 49 246 0
Kurssierot +/- 0 -4 -1 -5 0
Yritysmyyntien kertyneet poistot 0 -179 -1 804 -1 983 0
Muut siirrot/oikaisut +/- 0 218 78 296 0
Tilikauden poisto 0 789 2 210 2 999
Kertyneet poistot 31.12.2015 0 3 118 47 434 50 553 0
Ennakkomaksut 0 0 448 448 0
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 3 227 16 432 4 220 23 879 4
Konsernireservi 1000 €
Arvo 1.1.2015 770
Lisäykset 0
Vähennykset 0
Arvo 31.12.2015 770
Kertyneet tuloutukset 1.1.2015 616
Tilikauden tuloutukset 154
Kertyneet tuloutukset 31.12.2015 770
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 0
Konsernin ja emoyhtiön omistusosuus-% Kotipaikka ja maa
9. Konserniyritykset
Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöt:
Ab Myntverket 100 Eskilstuna, Ruotsi
Kiinteistö Oy Äkäsloiste 55,78 Kolari, Suomi
Saxonia Eurocoin GmbH 100 Halsbrücke, Saksa
Tytäryhtiöiden omistamat:
Compañia Europea de Cospeles, S.A. 50 Madrid, Espanja
Tilikauden aikana myydyt yhtiöt:
Det Norske Myntverket AS Kongsberg, Norja
Insnia Ab Eskilstuna, Ruotsi
Hyttegata 1 AS Kongsberg, Norja
Nordic Coin Ab Eskilstuna, Ruotsi
Tilikauden aikana fuusioidut yhtiöt:
Beremal Oy Helsinki, Suomi
Saxonia Metallveredlung GmbH Halsbrücke, Saksa
1000 € 2015 2014
10. Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 8 921 13 901
Keskeneräiset tuotteet 3 197 1 407
Valmiit tuotteet 3 426 3 699
Ennakkomaksut 628 557
Yhteensä 16 173 19 564
1000 € 2015 2014
11. Saamiset Pitkäaikaiset saamiset
Eläkerahastosaaminen 0 608
Joukkovelkakirjat 70 70
Tytäryhtiöosakkeiden kauppahintasaatava 100 0
Laskennallinen verosaaminen 50 104
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 1
Yhteensä 222 783
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 12 265 8 880
Muut siirtosaamiset 2 563 1 834
Yhteensä 14 828 10 714
1000 € 2015 2014
12. Oma pääoma
Osakepääoma 1.1 . ja 31.12. 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 1.1. 6 448 6 448
Siirto voittovaroista 0 0
Siirto vararahastoon 0 0
Ylikurssirahasto 31.12. 6 448 6 448
Vararahasto 1.1. 211 224
Siirto voittovaroista 17 0
Siirto ylikurssirahastosta 0 0
Muuntoero ja muut muutokset 6 -13
Vararahasto 31.12. 235 211
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 23 369 27 100
Siirrot rahastoon -17 0
Muuntoero ja muut muutokset 110 −171
Osingonjako 0 0
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12 23 462 26 929
Tilikauden voitto -4 230 -3 560
Oma pääoma yhteensä 30 915 35 028
1000 € 2015 2014
13. Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista 0 21
Yhdistelytoimenpiteistä 50 83
Yhteensä 50 104
Laskennalliset verovelat
Jaksotuseroista 0 51
Tilinpäätössiirroista 106 129
Yhteensä 106 180
 
1000 € 2015 2014
14. Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 106 180
Verojaksotusvelka 0 106
Pitkäaikainen laina 14 811 24 668
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 0 629
Yhteensä 14 917 25 583
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserä 11 696 4 065
Saadut ennakot 2 406 517
Ostovelat 4 425 5 086
Muut lyhytaikaiset velat 269 623
Tuloverovelka 28 571
Muut siirtovelat* 2 724 2 611
Yhteensä 21 548 13 473
* Siirtovelkoihin sisältyvät seuraavat erät
Henkilöstökuluvelat 639 702
Tuloverovelka 0 0
Muut siirtovelat 2 086 1 909
Yhteensä 2 724 2 611
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserään sisältyy vuonna 2016 erääntyvä bullet-laina, joka tullaan korvaamaan uudella tasalyhenteisellä lainalla.
1000 € 2015 2014
15. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 187 114
Myöhemmin maksettavat 345 264
Yhteensä 531 378
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 965 848
Myöhemmin maksettavat 1 224 1 959
Yhteensä 2 189 2 807
Muut vastuusitoumukset
Toimitustakuu 0 1 488
Kaupallinen takauslimiitti 41 000 10 000
– josta käytössä 8 883 4 338
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Käypä arvo -1 697 -1 265
Kohde-etuuden arvo 31 453 26 524
Koronvaihtosopimukset: Tilikauden päättyessä voimassa olleilla koronvaihtosopimuksilla on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoriskiä.
Muut vastuut: Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2013 valmistuneesta ja käyttöönotetusta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 2 175 146 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi 2022.