#
Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu on tarkkuutta tulevaisuuden eteen

Taloudellinen vastuu Suomen Rahapajassa tarkoittaa tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamista ja asiakkaalle tuotetun lisäarvon kasvattamista. Yhtiön toiminta pohjaa vastuullisuutta kunnioittaviin arvoihin, valintoihin ja toimintatapoihin.

Sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Yhtiön toiminnan keskeisiä mittareita ovat kannattavuus, tarkkuus ja täsmällisyys. Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat vastuun kantamiseen ja ovat tietoisia vastuullisista valinnoista. Pienilläkin asioilla on merkitystä. Taloudellisen vastuun tavoitteena on varmistaa kannattava toiminta myös tulevaisuudessa. Keskeisinä kehityskohteina ovat jatkuvuuden turvaaminen, kannattavuuden parantaminen ja pääoman käytön tehostaminen. Taloudellisen vastuun toteutuminen on kuvattu tilinpäätösosiossa.


Veropolitiikka osana yritysvastuuta

Suomen Rahapaja kuvaa verojalanjäljellä toimintansa verovaikutusta ja sen jakautumista eri maihin. Suomen Rahapaja noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Verot maksetaan siihen valtioon, jonne ne liiketoiminnan perusteella kuuluvat. Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta: yhtiön maksamat välittömät verot (kuten tulovero, erilaiset työnantajamaksut, ajoneuvo-, varainsiirto- ja kiinteistöverot), yhtiön maksamat välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun tai tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, kuten vakuutusmaksu- ja autovero) sekä yhtiön tilittämät verot (kuten ennakonpidätykset, lähde- ja arvonlisäverot). Suomen Rahapaja -konserni raportoi kaikki maksamansa verot. Siirtohinnoittelussaan yhtiö noudattaa paikallisia lakeja ja siirtohinnat perustuvat julkisesti noteerattuihin hintoihin silloin, kun soveltuva hintanoteeraus on saatavilla. Suomen Rahapaja –konsernissa veroilmoitukset ja muut lakisääteiset velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti ja ajantasaisesti.


Verojalanjälki maittain*

1000 € Suomi Saksa Espanja
Tilikaudelta maksettavat välittömät verot
Tuloverot 0 -265 91
Työnantajamaksut 67 0 488
Kiinteistöverot 83 0 0
Muut verot 0 110 32
Yhteensä 150 -155 611
Tilikaudelta tilitettävät verot
Ennakonpidätykset 1 006 298 315
Arvonlisäverot, myynnit 5 211 3 733 1750
Arvonlisäverot, hankinnat -6 355 -4 171 -2802
Yhteensä -138 -140 -737
Liikevaihto maittain eriteltynä 48 995 27 103 18 783
Tulos ennen veroja maittain eriteltynä -630 -7 120 455
Henkilöstö maittain eriteltynä 63 78 46
*Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja -konsernin omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu raportoiduista luvuista.


Pääomavirrat sidosryhmille*

1000 € Suomen Rahapaja Oy Saxonia Eurocoin GmbH
Asiakkaat 2015 2014 2015 2014
Liikevaihto 48 995 23 620 27 424 37 529
Liiketoiminnan muut tuotot 322 110 278 335
Tuotot osuuksista osakkuusyrityksissä 0 8 803 0 0
Tavaroiden ja palveluiden toimittajat
Materiaali- ja palveluostot 40 948 21 346 14 460 19 830
Liiketoiminnan muut kulut 4 106 2 745 8 480 10 259
Henkilöstö
Henkilöstökulut (sis. Eläke- ja muut henkilösivukulut) 4 128 3 382 3 617 2 823
Julkinen sektori
Verot (tuloverot) 0 0 -154 585
Yleishyödylliset tahot
Annetut tuet ja lahjoitukset 0 0 0 0
Osakkeenomistajat
Omistajille maksetut osingot 0 0 0 8 803
Rahoittajat
Rahoituskulut (netto) 307 276 87 144
Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat -172 4 784 1 058 -3 995
Investoinnit 276 153 778 81
*Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja -konsernin omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu raportoiduista luvuista.