Suomen Rahapaja Oy:n hallinnointi

Suomen valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (13.5.2016) mukaan valtionyhtiöiden hallinnossa sovelletaan osakeyhtiölain lisäksi hyvää hallintotapaa ja kulloinkin voimassa olevia corporate governance suosituksia. Lisäksi Suomen Rahapajalla on eettiset toimintaohjeet, joissa linjataan eettisestä näkökulmasta yhtiön liiketoimintaperiaatteet, suhtautuminen ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, terveyteen ja turvallisuuteen.


Hallinnoinnin periaatteet

Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa (corporate governance) on määritelty yhtiötä hallinnoivien elinten keskeiset tehtävät, keskinäiset suhteet, palkitseminen, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, riskien hallinta ja tilintarkastus.

Konsernirakenne

Suomen Rahapaja -konsernissa (jäljempänä Suomen Rahapaja) valmistetaan raha-aihioita, käyttörahoja ja juhlarahoja. Konserniin kuuluvat sataprosenttisesti Suomen Rahapaja Oy ja sen tytäryhtiö Mint of Finland GmbH. Lisäksi espanjalainen aihiovalmistaja Compañia Europea de Cospeles, S.A. on yhteisyritys Espanjan rahapajan kanssa.

Lain edellyttämiä konsernia johtavia hallintoelimiä ovat Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja, sekä tytäryhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat.

Operatiivisesti konsernin liiketoimintoja johtaa yhtiön johtoryhmä, jonka jäsenet raportoivat Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle. Tytäryhtiöiden johtamisesta vastaavat yhtiöiden toimitusjohtajat, jotka raportoivat yhtiöidensä hallituksille.

Yhtiökokous

Konsernissa ylin päätöksentekoelin on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous. Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen mukaan kirjatulla kirjeellä osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä joko yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.

Yhtiökokous valitsee Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää hallituksen palkkioista.

Hallitus

Suomen Rahapajan hallitus toimii corporate governance -suositusten mukaisena riippumattomana elimenä, jonka tavoitteena on tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja hoitaa lain edellyttämää valvontatehtäväänsä yhtiön edun mukaisesti niin, että varmistetaan yhtiön arvon nousu pitkällä aikavälillä. Hallituksen tulee huolehtia, että sillä on käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Hallituksen tulee varmistaa, että konserni toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hallitus päättää konsernissa noudatettavista keskeisistä toimintapolitiikoista ja asioista, jotka ovat konsernin laajuuteen nähden suuria ja tärkeitä tai poikkeavat normaalista konsernin liiketoiminnasta tai jotka hallitus erikseen määrittelee käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen. Hallituksen päätehtävät on kerrottu työjärjestyksessä.

Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuussa konsernin johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti.

Hallitus seuraa ja arvioi omia toimintatapojaan vuosittain tehtävin sisäisin arvioin.

Hallituksen kokoonpano

Suomen Rahapaja Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.


Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja

Hanna Maria Sievinen, s. 1972, KTM, MA in International Business

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Taaleri Oyj, hallituksen jäsen 2016–; Cinia Group Oy, hallituksen jäsen 2015–; Veikkaus Oy, hallituksen jäsen 2017–; Koskitukki Oy, hallituksen jäsen 2015–.

Keskeinen työkokemus: Itsenäinen neuvonantaja 2014–, Nokia, Chief Restructuring Officer 2012–2014; Nokia, Pohjois-Eurooppa, Varatoimitusjohtaja 2012; Nokia GmbH, Toimitusjohtaja 2010–2012; Nokia, Strategia- ja liiketoiminnankehitysjohtaja 2008–2010; Nokia, Intia, Strategia-, prosessi- ja laatujohtaja 2006–2007; Nokia, Johtaja, Yhtymästrategia 2004–2006; Nokia, Markkinoinnin- ja tarjoomansuunnittelupäällikkö 2004; Nokia, Päällikkö, Yrityskaupat 2000–2004; Skandinaviska Enskilda Banken, Luottoanalyytikko 1999–2000; Investment Banking & Corporate Finance, Enskilda Securities, Analyytikko 1997–1999.

Suomen Rahapajan hallituksen puheenjohtaja 2015–, jäsen 2012–


Hallituksen varapuheenjohtaja


Pekka Leskinen, s. 1954, OTK, varatuomari

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: –

Keskeinen työkokemus: Posti Group Oyj, lakiasiainjohtaja 1998–2016; Suomen PT Oy, lakiasiainjohtaja 1994–1998; Posti-Tele/Yhtymähallinto, johtaja (yhtiöittäminen) 1992–1993; Valmet Oy, lakimies 1986–1992; Asianajotoimisto Roschier, asianajaja 1984–1986; tuomioistuin harjoittelu Nilsiän tuomiokunta 1983–1984; Sanoma Osakeyhtiö, lakimies 1981–1983.

Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2015–


Hallituksen jäsenet


Riitta Mynttinen, s. 1960, insinööri, eMBA

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: –

Keskeinen työkokemus: Independent Director 2014–; Minerals Technologies NV, Vice President Global Paper Business 2009–2014; Minerals Technologies NV, Vice President SMI Europe 2005–2009; Rohm and Haas, Company Director, erilaisia liikkeenjohdon, markkinoinnin, strategia rooleja 1998–2005; Ferro Corporation, European Marketing Manager 1996–1998; Rohm and Haas Company 1987–1996, NIF 1986–1987, Tikkurila Oyj, 1984–1986.

Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2010–Anna Maija Wessman, s. 27.10.1958, tekniikan lisensiaatti

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: –

Keskeinen työkokemus: European Pulp Industry Sector Association AISBL, pääsihteeri 2016–; Sustinendo Oy, CEO 2014–; Ahlstrom Oyj, Vice President, Sustainablity 2008–2014; Ahlstrom Sales Helsinki Oy (entinen Ahlstrom Nordic Oy), toimitusjohtaja ja Ahlstrom Sales LLC, hallituksen puheenjohtaja 2002–2008; Ahlstrom Atlanta Inc, Ahlstrom Paper Group Boston Inc, toimitusjohtaja 1998–2001; International Paper Company, johtaja, tuotekehitys 1993–1998; Jaakko Pöyry Consulting Inc, vanhempi konsultti 1990–1993; Kymmene Oy, Voikkaan paperitehdas, tuotekehityspäällikkö 1986–1990; KCL, Oy Keskuslaboratorio, vanhempi tutkija 1980–1986.

Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2011–Pekka Hurtola, s.1959, OTK

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Boreal Kasvinjalostus Oy:n hallituksen jäsen 2014–; Veikkaus Oy, hallituksen jäsen 2016–.

Keskeinen työkokemus: Valtioneuvoston kanslia, finanssineuvos, omistajaohjaustehtävät, 2014–; Finavia Oyj, Johtaja kehitys ja strategia 2006-2012; Liikenne- ja viestintäministeriö, hallitusneuvos omistajaohjaustehtävät 1998–2006; vanhempi hallitussihteeri lentoliikenteen EU-tehtävät 1994–1998; ylitarkastaja lainsäädäntötehtävät 1991–1994; Ilmatieteen laitos, toimistopäällikkö HR-tehtävät 1989–1991; ylitarkastaja juridiikka 1986–1989.

Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2015–


Ari Viinikkala, s. 1967, KTM, CIA, CISA

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: –

Keskeinen työkokemus: Tevo Oy, Deputy CEO 2015–; Nurminen Logistics Oyj, CFO 2014–2015; Vaahto Group Plc Oyj, CEO 2012–2014; Dynea Oy, Senior Vice President, Finance Europe 2010–2012; GS-Hydro, Director Corporate Controller 2008–2010; KONE Oyj, useita tehtäviä Suomessa ja ulkomailla 1995–2007.

Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2015–


Toimitusjohtaja

Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja tekee itse ja konsernin johtoryhmän tukemana päätöksiä hallituksen määrittelemien valtuuksien puitteissa ja muilta osin valmistelee Suomen Rahapaja Oy:n hallitukselle tehtäviä esityksiä.


Toimitusjohtaja

 1. on vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
 2. raportoi hallitukselle.
 3. vastaa konsernin strategian ja toimintasuunnitelmien valmistelusta ja esittelystä hallitukselle hyväksyttäväksi.
 4. informoi säännöllisesti hallitusta yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.
 5. esittelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat, ellei esittelyä anneta vastaavan liiketoimintajohtajan tai asiantuntijan tehtäväksi.

Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto, millä tarkoitetaan yhtiön toimialaan kuuluvia tavanomaisia, toistuvia toimintoja. Keskeisimpiä toimitusjohtajan tehtäviä ovat:

 1. Päättää konserniyhtiöiden investoinneista, menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä, jotka eivät edellä kerrotun mukaan kuulu hallituksen päätettäviksi taikka joista ei ole muuta määrätty muissa konserniohjeissa.
 2. Yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta.
 3. Huolehtii yhtiön muun kuin hallituksen päätösvallassa edellä kerrotulla tavalla olevan henkilökunnan palvelukseen ottamisesta.
 4. Huolehtii tavanomaisten hankinta- ja asiakassopimusten tekemisestä.
 5. Yhtiön ylempien elinten toimintojen valmistelu, esittely ja päätösten täytäntöönpano.

Kiireelliset toimet

Toimitusjohtajalla on oikeus ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin, kun hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Oikeus ryhtyä tällaisiin kiireellisiin toimiin voi syntyä siitä syystä, että päätösvaltaista hallitusta ei saada riittävän ajoissa kokoon esim. hallituksen jäsenen eroamisen, kuoleman tai sairauden takia.

Toimitusjohtajan toimivalta saattaa laajentua epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin myös siitä syystä, ettei hallituksessa, vaikka se saadaankin päätösvaltaisena kokoon, saada aikaan tilanteen edellyttämää päätöstä esim. jäsenten keskinäisen erimielisyyden takia. Toimitusjohtajan on niin pian kuin mahdollista annettava tieto hallitukselle näistä toimistaan ja mahdollisuuden mukaan informoitava jo toimiin ryhdyttäessä saapuvilla olevia hallituksen jäseniä.

Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot

Toimitusjohtajalle on sovittu kuukausittain maksettava kuukausipalkka, joka vuonna 2016 on luontoisetuineen 17 000 euroa. Lisäksi yhtiön hallitus voi asettaa toimitusjohtajalle tulostavoitteisiin sidotun kannustepalkkion.

Vuonna 2016 yhtiössä ei maksettu tulospalkkiota johdolle eikä millekään muullekaan henkilöstöryhmälle.

Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta ja lisäksi hän on oikeutettu 3 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on 3 kuukautta.

Nämä tiedot koskevat 8.8.2016 nimitettyä toimitusjohtajaa. Edellisen toimitusjohtajan osalta tiedot löytyvät vuoden 2015 vuosikertomuksesta.

Eläkeoikeuksista katso alla kohta Eläkkeet.

Konsernin johtoryhmä

Suomen Rahapaja Oy:n johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tämän työssä ja kokoontuu toimitusjohtajan kokouskutsussa mainitsemassa kokoonpanossa kulloinkin käsiteltäväksi tulevien asioiden mukaan.

Konsernin johtoryhmä

 1. Varmistaa, että hallintoelimissä tehdyt päätökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön organisaatiossa.
 2. Tekee ehdotuksia Suomen Rahapaja -konsernin strategian kehittämisestä hallituksen hyväksyttäväksi.
 3. Avustaa Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajaa valmistautumaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen kokouksiin ja selvittämään kaikkia toimitusjohtajan sille selvitettäväksi tuomia asioita.
 4. Edistää aktiivisesti toimialojen välistä yhteistyötä ja sopii yhteisistä periaatteista ja kehittämistoimista konsernin johtamisessa.
 5. Johtoryhmä valvoo liiketoiminnan kehitystoimintoja. Päivittäinen kehittäminen on liiketoiminta-alueiden johdon vastuulla. Pitkäaikaiset kehittämishankkeet ja liiketoiminta-alueiden erikseen tehtäväksi antamat hankkeet johdetaan toimitusjohtajan ja/tai johtoryhmän toimesta.
 6. Kokoontuu toimitusjohtajan kutsusta noin kerran kuukaudessa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet

Toimitusjohtaja Jonne Hankimaa, puheenjohtaja
s. 1966, KTM
Suomen Rahapajalla 2016–

Henna Karjalainen, s. 1967, FM
Viestintäjohtaja
Suomen Rahapajalla 2009–

Sirpa Kuusirati, s. 1971, KTM
Myyntijohtaja
Suomen Rahapajalla 2013–

Kati Orhanen, s. 1964, KTM
CFO
Suomen Rahapajalla 2015–

Heli Säilä, s. 1975, BA, BBA
Henkilöstöjohtaja
Suomen Rahapajalla 2011–

Mikko Leino, s. 1969, DI
VP Operations & Logistics
Suomen Rahapajalla 2016–

Palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäsenille on sovittu kuukausipalkan lisäksi tavoitepalkkio, joka perustuu kannattavuuteen sekä erikseen määriteltyihin tavoitteisiin. Konsernin johtoryhmän osalta ehdotuksen tavoiteasetannasta tekee konsernin toimitusjohtaja ja sen hyväksyy Suomen Rahapaja Oy:n hallitus.

Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia.

Eläkkeet

Konsernin johtoryhmään kuuluvat johtajat mukaan lukien toimitusjohtaja kuuluvat työntekijäin eläkelain säätämään eläkejärjestelmään. Konsernin toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmään kuuluvien henkilöiden eläkeikä määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

Tytäryhtiöt

Suomen Rahapaja Oy:n osakkaita tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa edustaa Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenet nimeää Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja, ottaen huomioon, että lain edellyttämien johtoelinten työskentely voi tapahtua operatiivisen liiketoiminnan johtamista tukien.

Kunkin tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että tytäryhtiön hallituksessa vahvistetaan lain edellyttämällä tavalla ne tarvittavat päätökset, joilla toteutetaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen, Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän tämän Corporate Governance -ohjeistuksen mukaisesti tekemät päätökset.

Suomen Rahapaja -konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävänä on normaalin toimialan liiketoimintavastuun ja raportointivastuun lisäksi:

 1. Vastata, että yhtiö noudattaa yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja konsernihallinnon ohjeita.
 2. Vastata, että yhtiö noudattaa liiketoimintaa koskevia paikallisia lakeja ja asetuksia sekä vastata lainsäädännön seurannasta ja siihen liittyvien muutosten informoimisesta oman liiketoiminta-alueensa johtajalle sekä Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle.
 3. Huolehtia, että kaikki Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajan määräämät tehtävät suoritetaan.
 4. Yhtiöissä, joissa on konsernin ulkopuolisia osakkaita, noudatetaan pääsääntöisesti edellä kuvattua menettelyä ottaen huomioon kuitenkin osakkaiden oikeudet, yhtiöjärjestyksen ja mahdollisen osakassopimuksen määräykset.

Suomen Rahapajan palveluksessa oleville tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ei pääsääntöisesti makseta erillistä korvausta jäsenyydestä. Ulkopuolisille jäsenille maksettavan palkkion määrää Suomen Rahapaja Oy:n hallitus. Suomen Rahapajan palveluksessa oleville osakkuus- tai tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille voidaan maksaa palkkio silloin, kun se on perusteltua yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi muiden jäsenten kanssa. Palkkioiden periaatteet sovitaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksessa ja hallitus antaa suosituksen palkkioperusteista kyseisen yhtiön yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin yhtiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Vastuu sisäisestä valvonnasta on yhtiön hallituksella.

Toimintaa ohjataan ja seurataan kuukausittain liiketoiminta-alueittain ja yhtiöittäin. Ohjaus- ja seurantaprosessi sisältää olennaisina osinaan kuluvan tilikauden sekä vuositason ennusteiden tarkastelun.

Valvonnan toimia johtaa konsernitasolla CFO ja liiketoimintatasolla liiketoimintajohto. Valvonnan toteutuksesta huolehtii kontrolleri, joka yhdessä liiketoimintajohdon kanssa järjestävät, että liiketoiminnan tapahtumat kirjataan oikea-aikaisesti järjestelmiin ja raportoidaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti noudattaen erikseen annettua konsernin ohjeistusta sisäisen valvonnan ja raportoinnin sisällöstä.

Sisäinen tarkastus

Suomen Rahapaja Oy:llä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus vastaa sisäisestä tarkastuksesta. Tilintarkastussuunnitelmat käydään läpi ja hyväksytään hallituksessa. Hallitus yhteistyössä tilintarkastajien kanssa arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuutta sekä sääntöjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista sekä luo lisäarvoa organisaatiolle myös konsultoimalla näissä asioissa.

Riskienhallinta

Riskienhallintatyön tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita sellaiset riskit, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa yhtiön toimintoja ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista taikka toisaalta voivat avata mahdollisuuksia.

Riskienhallinta on osa normaalia liiketoimintaa ja siitä vastaavat kaikki johtajat ja heidän organisaatioihinsa kuuluvat henkilöt kukin omalta osaltaan. Konsernin riskienhallintaprosessin kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä riskienhallintatyön koordinoinnista vastaa CFO.

Riskienhallinnan näkökulma on kattava ja kokonaisvaltaiseen riskienkartoitukseen ja -hallintaan tähtäävä. Erityisesti riskit otetaan tarkasteltaviksi strategiasuunnittelun, vuosisuunnittelun ja investointien sekä projektien suunnittelun yhteydessä. Liiketoimintajohtajat ovat velvollisia raportoimaan riskit.

Yhtiöllä on erillinen riskienhallintapolitiikka ja riskien kokonaiskartoitus tehdään operatiivisella ja strategisella tasolla vuosittain.

Tilintarkastus

Konsernin tilintarkastus on järjestetty niin, että yhtiökokouksen valitsema Suomen Rahapaja Oy:n vastuullinen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö vastaa tilintarkastuksesta emoyhtiön lisäksi myös merkittävissä konserniyhtiöissä. Vastuullisena tilitarkastusyhteisönä toimii Deloitte & Touche Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ari Hakkolan. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous vuodeksi kerrallaan.