Suomen Rahapaja Oy

Hallituksen toimintakertomus

Toimintaympäristö

Suomen Rahapaja on yksi suurimmista kolikoiden ja raha-aihioiden valmistajista Euroopassa. Viennillä mitattuna Suomen Rahapaja on yksi maailman johtavista rahapajoista. Lisäksi Suomen Rahapaja valmistaa ja myy euromääräisiä juhla- ja erikoisrahoja valtiovarainministeriön tilauksesta.

Suurin osa yhtiön tuotannosta menee vientiin. Tärkeimmät markkina-alueet vuonna 2016 olivat Afrikka, Etelä-Amerikka sekä Aasia. Asiakkaita ovat pääasiassa eri maiden keskuspankit sekä rahapajat, joilla ei ole omaa aihiovalmistusta. Yhtiön liiketoiminta on suurimmaksi osaksi kertaluonteisille tai monivuotisille sopimuksille perustuvaa projektikauppaa.

Koko ajan lisääntyvä uusien erilaisten maksuvälineiden määrä on lisännyt tarvetta tarkastella uudesta näkökulmasta käteistä rahaa. Tätä näkökulmaa ja sen mahdollisia vaikutuksia liiketoiminnan tulevaisuuteen yhtiön on seurattava huolellisesti. Käteinen raha on kuitenkin toistaiseksi säilyttänyt hyvin asemansa etenkin pienissä transaktioissa, joiden osuus on pysynyt merkittävänä maailmanlaajuisesti.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto laski 24,6 % edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli 66,6 M€ (2015: 88,2 M€). Liiketulos oli 1,6 M€ negatiivinen eli -2,5 % liikevaihdosta (2015: -3,7 M€ eli -4,2 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -2,2 M€ eli -3,3 % liikevaihdosta (2015: -4,2 M€ eli –4,8 % liikevaihdosta). Konsernin tulokseen sisältyy kertaluonteisia kustannuksia, kuten Saksan tehtaan tuotantotilojen uudelleenjärjestelyyn liittyviä muutto- ym. kuluja. Tämän lisäksi varastossa on tehty alaskirjauksia, jotka heikentävät vuoden 2016 tulosta.

Aihioliiketoiminnan volyymi pieneni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna johtuen muutamien merkittävien tarjouskilpailujen siirtymisestä vuodelta 2016 vuodelle 2017 sekä tuotannon kapasiteetin ja kysynnän yhteensovittamisen haasteista. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotantokapasiteettia oli käytössä vähemmän, kun osa tuotannosta siirrettiin uusiin tiloihin.

Käyttörahojen osalta volyymi kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta, mikä paransi myös kannattavuutta. Käyttörahatuotannossa kapasiteetin käyttöaste oli erittäin hyvä. Pakkauskapasiteettia lisättiin vuoden aikana ja investoinnit pakkauskoneisiin ja -automatiikkaan jatkuvat vuonna 2017.

Keräilytuotteissa volyymi nousi merkittävästi edellisestä vuodesta, kun varastosta myytiin rahoja Suomen Pankille. Keräilytuotteiden kannattavuus on hyvällä tasolla.

Emoyhtiö Suomen Rahapaja Oy:n liikevaihto oli 40,9 M€ (2015: 49,0 M€), missä oli laskua edellisvuodesta -16,6 %. Yhtiön liiketulos oli -1,2 M€ negatiivinen eli -2,9 % liikevaihdosta (2015: -0,6 M€ eli -1,1% liikevaihosta). Emoyhtiön tilikauden tulos oli -1,1 M€ (2015: -0,6 M€).

Tase ja rahavirta

Konsernitaseen loppusumma vuoden 2016 lopussa oli 64,8 M€ (2015: 67,5 M€). Likvidit varat vähenivät 0,8 M€ ja lyhytaikaiset velat pienenivät 5,6 M€. Sijoitettu pääoma oli vuoden 2016 lopussa 52,7 M€ (2015: 57,4 M€).

Konsernin vuoden 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 3,6 M€ (2015: 2,0 M€). Investointien rahavirta kasvoi 0,5 M€:lla ja oli vuonna 2016 2,0 M€ (2015: 1,5 M€).

Emoyhtiön taseen loppusumma vuoden 2016 lopussa oli 68,7 M€ (2015: 74,3 M€). Likvidit varat vähenivät 0,4 M€ ja lyhytaikaiset velat pienenivät 7,6 M€. Sijoitettu pääoma oli vuoden 2016 lopussa 61,6 M€ (2015: 65,3 M€). Emoyhtiön oma pääoma oli 40,3 M€ ja voitonjakokelpoiset varat 28,8 M€.

Emoyhtiön vuoden 2016 liiketoiminnan rahavirta oli -3,9 M€ (2015: -1,0 M€). Investointien rahavirta oli 1,1 M€ positiivinen (2015: 0,3 M€ positiivinen) johtuen saaduista osingoista ja käyttöomaisuus-osakkeiden luovutustuloista.

Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,2 M€ (2015: 1,6 M€). Merkittävimmät investoinnit liittyivät Saksan tuotantolaitoksen jätevedenkäsittelyjärjestelmään ja tuotantotilojen laajennukseen sekä Suomen tehtaan pakkauskoneinvestointeihin. Emoyhtiön nettoinvestoinnit olivat 0,3 M€ (2015: 0,3 M€).

Tutkimus ja kehitys

Suomen Rahapajan tutkimus- ja kehitystyö liittyy pitkälti tuotantoprosesseihin ja -teknologioihin. Yhtiöllä on ollut käynnissä kolikoiden turvapiirteeseen ja väärennettyjen kolikoiden tunnistamiseen liittyvä yhteistyöhanke ulkopuolisen yrityksen kanssa. Vuoden 2016 lopussa Suomen Rahapaja lunasti tähän hankkeeseen liittyvän CoinTune -tuotemerkin sekä IPR-oikeudet ja patentin itselleen. Yhtiö jatkaa turvapiirteisiin ja tunnistamiseen liittyvän innovaation tutkimista sekä sen soveltuvuuden selvittämistä kolikkoteollisuuden tarpeisiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 186 henkilöä (2015: 193 henkilöä), joista 65 (2015: 63) työskenteli Suomessa. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 173 henkilöä. Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat kertomusvuonna 8,0 M€ (2015: 9,3 M€).

Johdon palkitseminen

Hallitukselle maksettiin vuonna 2016 palkkioita 129 T€ sekä muuttuvina palkanosina 42 T€. Toimitusjohtajille maksettiin kiinteää palkkaa kertomusvuonna 392 T€ ja johtoryhmälle 483 T€. Toimitusjohtajan vaihdoksesta johtuen tilikaudelle kohdistuu siirtymäkaudelta päällekkäisiä palkkakustannuksia. Tavoitepalkkioita ei vuonna 2016 maksettu. Yhtiöllä ei ollut vuoden 2016 lopulla lisäeläkkeitä.


 

Tunnuslukuja 2012–2016

2016 2015 2014 2013 2012
Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto (1 000 €) 66 557 88 219 76 208 97 325 118 949
Liikevaihdon muutos % -24,6% 15,8% -21,7% -18,2% -13,3%
Liikevoitto % -2,5% -4,2% -3,4% -5,7% -4,6%
Oman pääoman tuotto % -5,5% -11,1% -7,1% -13,2% -11,0%
Sij. pääoman tuotto % -3,0% -6,1% -4,0% -7,9% -7,1%
Omavaraisuusaste % 44,1% 45,8% 47,1% 50,6% 49,5%
Henkilöstö keskim. 186 193 211 230 235
Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto (1000 €) 40 857 48 995 23 620 32 982 52 041
Liikevaihdon muutos % -16,6% 107,4% -28,4% -36,6% 9,4%
Liikevoitto % -2,9% -1,1% -11,6% -16,1% -10,8%
Oman pääoman tuotto % -2,8% -1,3% -6,2% -11,8% -11,2%
Sij. pääoman tuotto % -1,8% -0,9% -4,9% -7,8% -8,1%
Omavaraisuusaste % 58,7% 55,8% 60,8% 61,2% 60,1%
Henkilöstö keskim. 65 63 61 73 76
Liikevoitto% ja sijoitetun pääoman tuotto% muutettu vertailutiedoissa vastaamaan uutta tulos-laskelmakaavaa, missä satunnaiset erät sisältyvät liikevoittoon.


Organisaatio

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Paul Gustafsson 7.8.2016 saakka ja Jonne Hankimaa 8.8.2016 alkaen. Yhtiön hallituksen kokoonpano kertomusvuonna oli Hanna Maria Sievinen (puheenjohtaja), Pekka Leskinen (varapuheenjohtaja 1.4.2016 alkaen), Pekka Hurtola, Riitta Mynttinen, Ari Viinikkala, Anna Maija Wessman sekä Harry Linnarinne (varapuheenjohtaja) 31.3.2016 saakka. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Ari Hakkola.

Muutokset konsernin rakenteessa

Vuoden 2016 aikana luovuttiin omistuksesta Kiinteistöosakeyhtiö Äkäsloisteessa.

Vastuullisuus

Omistajaohjaus määritteli vuonna 2016 yhteiskuntavastuun valtionyhtiöiden perusarvoksi. Suomen Rahapajalla yhteiskuntavastuu on yksi pitkäjänteisen liiketoiminnan kulmakiviä.

Suomen Rahapaja käyttää kansainvälistä ISO 26000 -yritysvastuustandardia oppaana määritellessään vastuullisuuden käytännön toteutusta. Yhtiön yhteiskuntavastuullisuudesta raportoidaan sosiaalisen, ympäristö- ja taloudellisen vastuun näkökulmasta valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.

Riskienhallinta

Suomen Rahapajan riskit liittyvät sekä liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin että yhtiön operatiiviseen toimintaan.

Metallien hintojen vaihtelut altistavat yhtiön riskeille, jotka liittyvät tarjousten hinnoitteluun. Tätä riskiä pyritään vähentämään seuraamalla aktiivisesti metallien hintakehitystä ja neuvottelemalla metallitoimittajien kanssa projekteille mahdollisimman varhain kiinteät hinnat. Lisäksi materiaalien pitkät toimitusajat aiheuttavat yhtiölle riskin, sillä omat toimitusajat asiakkaille ovat materiaali-toimituksista riippuvaisia.

Suomen Rahapaja on riippuvainen myös materiaalitoimittajiensa toimintavarmuudesta. Riskiä pienentääkseen merkittävimmät toimittajat arvioidaan vuosittain ja kullekin materiaalille on määritelty vähintään kaksi vaihtoehtoista toimittajaa. Toimittajariippuvuuksista johtuvat tuotannonkeskeytykset on jossain määrin vakuutettu.

Valuuttariskejä pyritään minimoimaan suojaamalla kaikki merkittävät valuuttamääräiset erät. Korkoriskiä seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa käytetään korkojohdannaissopimuksia korkoriskin pienentämiseksi.

Operatiiviset riskit liittyvät mahdollisiin prosessi- ja laatuongelmiin, virheisiin, koneiden tai järjestelmien toimintahäiriöihin, jotka puolestaan voivat johtaa toimitusten viivästymisiin ja ennakoimattomiin kustannuksiin. Näitä riskejä pyritään vähentämään laatujärjestelmällä, sisäisillä ohjeistuksilla ja hyvällä ennakoinnilla.

Vakuutusten osalta on pyritty rakentamaan kattava vakuutussuoja, joka kuitenkin on kustannustehokas. Vakuutukset on analysoitu ja kilpailutettu vuonna 2016.

Yhtiökokouksen päätökset

Suomen Rahapajan varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2016. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös 2015 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

Hallituksen jäseniksi valittiin Pekka Hurtola, Pekka Leskinen, Riitta Mynttinen, Hanna Maria Sievinen, Ari Viinikkala ja Anna Maija Wessman. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Maria Sievinen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Leskinen.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 2.800 € kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 1.970 € kuukaudessa ja jäsenille 1.400 € kuukaudessa. Kokouspalkkiona maksetaan jokaiselle jäsenelle lisäksi 600 € hallituksen kokouksilta, joissa on ollut läsnä.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy.

Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma 31.12.2016 oli 5.000.000 €. Yhtiöllä on 16 000 kappaletta osakkeita, joista jokainen oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Suomen valtion omistusosuus oli vuoden 2016 lopussa 100%.

Markkina- ja liiketoimintanäkymät 2017

Vaikka markkinoilla on nähtävillä positiivistakin kehitystä, kilpailu on kuitenkin kovaa ja katteet hyvin alhaisia. Kansainvälisille markkinoille on erityisesti aihioliiketoimintaan tulossa mukaan uusia toimijoita mm. Kiinasta, mikä lisää kilpailua entisestään. Aihiomarkkinoilla on yhtäällä ylikapasiteettia, mutta toisaalla samaan aikaan valtaosa toimittajista ei ole kyennyt optimoimaan tuotantoprosessejaan vastaamaan kysynnän huippuihin ja kärsii kysyntäpiikkien aiheuttamista pullonkauloista tuotannossaan.

Suomen Rahapaja -konsernin tilauskanta vuoden 2016 lopussa oli 47,3 M€. Lisäksi joulukuussa tuli tieto 15,6 M€ arvoisista voitetuista tarjouskilpailuista, joihin liittyvät tilaukset kirjattiin tilauskantaan tammikuussa 2017. Käyttörahaliiketoiminnassa kevät 2017 tulee olemaan hyvin kiireinen ja aihioliiketoiminnassakin on kohtuullisen hyvä tilauskanta. Keskeistä on onnistunut tuotannon optimointi suhteessa kysyntään. Keräilyrahaliiketoiminnassa vuosi 2017 on Suomi100 -juhlavuosi. Juhlavuoden kultarahasta oli merkittävä osa tilauskannassa jo vuoden 2016 lopussa.

Liiketoiminnallisen tuloksen parantamiseksi Suomen Rahapaja aloitti vuonna 2016 muutosohjelman, jossa toimintaa kohdistetaan strategisille painopistealueille yhtiön arvoja ja vahvuuksia hyödyntäen ja kehittäen. Ohjelman toteuttaminen jatkuu 2017.

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Suomen Rahapaja Oy:n hallitus ehdottaa, että emoyhtiö ei jaa osinkoa ja että tappio -1.145.814,64 € siirretään kertyneet voittovarat -tilillle.

Yhtiökokous

Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 28.3.2017 klo 13.00 Valtioneuvoston kansliassa, osoitteessa Fabianinkatu 31 D, 00100 Helsinki.

Vantaalla 22. maaliskuuta 2017


Suomen Rahapaja Oy:n hallitus