Tase, emoyhtiö

1000 € 31.12.2016 31.12.2015
Suomen Rahapaja Oy Vastaavaa Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 163 159
Aineelliset hyödykkeet 13 255 13 671
Ennakkomaksut 47 97
Sijoitukset 29 607 31 156
Pysyvät vastaavat yhteensä 43 072 45 084
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 650 11 001
Pitkäaikaiset saamiset 1 500 3 102
Lyhytaikaiset saamiset 9 225 14 490
Rahat ja pankkisaamiset 248 637
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 25 623 29 231
Vastaavaa yhteensä 68 695 74 315
Vastattavaa Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Edellisten tilikausien tulos 29 991 30 622
Tilikauden tulos -1 146 -630
Oma pääoma yhteensä 40 293 41 439
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 24 407
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 17 783 14 225
Lyhytaikainen vieras pääoma 10 595 18 244
Vieras pääoma yhteensä 28 378 32 469
Vastattavaa yhteensä 68 695 74 315