Tase, konserni

1000 € 31.12.2016 31.12.2015
Suomen Rahapaja -konserni Vastaavaa Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 8 143 9 965
Aineelliset hyödykkeet 23 169 23 879
Sijoitukset 4 4
Pysyvät vastaavat yhteensä 31 316 33 848
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 19 514 16 173
Pitkäaikaiset saamiset 70 222
Lyhytaikaiset saamiset 12 228 14 828
Rahat ja pankkisaamiset 1 630 2 472
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 33 441 33 694
Vastaavaa yhteensä 64 757 67 542
Vastattavaa Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Vararahasto 271 235
Edellisten tilikausien tulos 19 048 23 462
Tilikauden tulos -2 209 -4 230
Oma pääoma yhteensä 28 558 30 915
Vähemmistöosuus 0 162
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 20 234 14 917
Lyhytaikainen vieras pääoma 15 965 21 548
Vieras pääoma yhteensä 36 199 36 465
Vastattavaa yhteensä 64 757 67 542