Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot


1000 € 2016 2015
1. Liikevaihto markkinaalueittain Liikevaihto tuoteryhmittäin
Käyttörahat 21 997 15 024
Numismaattiset tuotteet 5 520 8 124
Raha-aihiot 13 340 25 847
Yhteensä 40 857 48 995
Liikevaihto markkina-alueittain
Suomi 3 327 5 037
Muut EU-maat 9 943 10 130
EU-maiden ulkopuolelle 27 587 33 828
Yhteensä 40 857 48 995
1000 € 2016 2015
2. Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitotna 25 205
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 16 29
Liiketoiminnan muut tuotot 29 89
Yhteensä 70 322
1000 € 2016 2015
3. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 25 835 29 248
Varaston muutos 1 427 1 272
Yhteensä 27 262 30 520
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 10 637 10 428
Yhteensä 37 899 40 948
1000 € 2016 2015
4. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana
Toimihenkilöitä 31 28
Työntekijöitä 34 35
Yhteensä 65 63
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 60 64
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 3 839 3 422
Eläkekulut 582 551
Muut henkilösivukulut 120 156
Yhteensä 4 540 4 128
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 392 226
Hallituksen jäsenet 171 178
Yhteensä 562 403
1000 € 2016 2015
5. Tilintarkastajien palkkiot Deloitte & Touche
Tilintarkastuspalkkiot 47 62
Veroneuvonta 45
Muut palvelut 14
TTL 1.1,2 mukaiset toimeksiannot 5 69
Yhteensä 111 130
Vertailuvuoden luvuissa veroneuvonta, muut palvelut sekä TTL1.1,2 mukaiset toimeksiannot on esitetty yhtenä eränä.
 
1000 € 2016 2015
6. Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot konserniyrityksiltä 1 231 0
Osinkotuotot muilta 3 3
Korko- ja rahoitustuotot konserniyrityksiltä 45 76
Korko- ja rahoitustuotot muilta 2 3
Korkokulut ja muut rahoituskulut konserniyrityksille -1 -3
Korkokulut ja muut rahoituskulut muille -175 -224
Valuuttajohdannaisten realisoitumattomat laskennalliset kurssitappiot -211 0
Kurssierot 102 -159
Yhteensä 995 -304
Muut rahoituskulut
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -1 400 0
1000 € 2016 2015
7. Tilinpäätössiirrot sekä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät satunnaiset erät
Tilinpäätössiirrot
Poistoerojen muutos 384 236
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät satunnaiset kulut
Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappio 0 -700
1000 € 2016 2015
8. Tuloverot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 0 0
Laskennallisen verovelan muutos 42 0
Yhteensä 42 0
Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkäv. menot Yhteensä
9. Käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1.2016 1 115 626 89 1 830
Lisäykset 73 0 0 73
Vähennykset 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2016 1 188 626 89 1 903
Kertyneet poistot 1.1.2016 984 626 61 1 671
Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0 0
Tilikauden poisto 58 0 12 69
Kertyneet poistot 31.12.2016 1 041 626 72 1 740
Ennakkomaksut 0 0 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 146 0 17 163
Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016 2 975 11 533 8 147 22 655
Lisäykset 0 6 352 359
Vähennykset 0 0 -150 -150
Hankintameno 31.12.2016 2 975 11 539 8 350 22 864
Kertyneet poistot 1.1.2016 0 1 189 7 795 8 983
Vähennysten kertyneet poistot 0 0 -83 -83
Tilikauden poisto 0 463 245 708
Kertyneet poistot 31.12.2016 0 1 652 7 957 9 608
Ennakkomaksut 0 0 47 47
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 2 975 9 888 440 13 303
 
Tytäryhtiöosakkeet Muut osakkeet Yhteensä
10. Sijoitukset
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 31 152 4 31 156
Lisäykset 0 0 0
Vähennykset -1 550 0 -1 550
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 29 603 4 29 607
Tytäryhtiöosakkeet Osakemäärä kpl Omistusosuus % Kirjanpitoarvo
Mint of Finland GmbH (ent Saxonia Eurocoin GmbH) 2 100 28 262
AB Myntverket, Ruotsi 10 000 100 1 341
Tytäryhtiöosakkeet yhteensä 29 603
1000 € 2016 2016
11. Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 3 446 4 873
Keskeneräiset tuotteet 5 763 2 593
Valmiit tuotteet 5 094 3 066
Ennakkomaksut 345 469
Yhteensä 14 650 11 001
1000 € 2016 2015
12. Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset konserniyrityksiltä 1 500 3 000
Pitkäaikaiset saamiset muilta 0 102
Yhteensä 1 500 3 102
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset konserniyrityksiltä 113 193
Myyntisaamiset muilta 4 236 7 509
Muut lyhytaikaiset saamiset konserniyrityksiltä 1 833 4 944
Muut lyhytaikaiset saamiset muilta 818 730
Siirtosaamiset muilta 2 225 1 115
Yhteensä 9 225 14 490
1000 € 2016 2015
13. Oma pääoma
Osakepääoma 1.1 . ja 31.12. 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 1.1. 6 448 6 448
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 29 991 30 622
Tilikauden tulos -1 146 -630
Oma pääoma yhteensä 40 293 41 439
Edellisten tilikausien voitto 31.12.2015 29 991 30 622
Tilikauden tulos -1 146 -630
Jakokelpoinen oma pääoma 28 846 29 991
1000 € 2016 2015
14. Tilinpäätössiirtojen kertymä
Tilinpäätössiirtojen kertymä sisältää kertyneen poistoeron 24 407
 
1000 € 2016 2015
15. Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset rahoituslainat 5 500 1 250
Luottolimiitin käytössä oleva osuus 12 283 12 975
Yhteensä 17 783 14 225
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 3 500 9 250
Saadut ennakot 1 257 2 387
Ostovelat konserniyrityksille 1 026 2 283
Ostovelat muille 2 449 2 325
Muut lyhytaikaiset velat muille 108 403
Siirtovelat konserniyrityksille 511 557
Siirtovelat muille 1 744 1 039
Yhteensä 10 595 18 243
Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy seuraavat erät:
Arvonlisäverovelka 0 295
Työnantajamaksuvelat 108 107
Yhteensä 108 403
Siirtovelkoihin sisältyy seuraavat erät:
Henkilöstökuluvelat 748 580
Kiinteistöverovelka 0 38
Tolling-varaus konserniyrityksille 511 557
Agenttikomissiot 108 109
Rojaltit 177 57
Muut siirtovelat 711 255
Yhteensä 2 255 1 596
 
1000 € 2016 2015
16. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 75 72
Myöhemmin maksettavat 126 169
Yhteensä 201 241
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0 1
Myöhemmin maksettavat 0 0
Yhteensä 0 1
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vuokravakuus/talletus 0 2
Muut vastuusitoumukset
Kaupallinen takauslimiitti 31 000 41 000
– josta käytössä 12 026 8 883
Myönnetty luottolimiitti 15 000 15 000
– josta käytössä 12 283 12 975
Myönnetty rahoituslimiitti (revolving facility) 8 000 8 000
– josta käytössä 1 000 0
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Käypä arvo -1 928 -1 697
Kohde-etuuden arvo 20 694 31 453
Johdannaiset ovat valuuttatermiinejä, joilla on suojattu valuuttamääräisten myynti- ja ostosopimuksiin liittyviä tulevaisuuden kassavirtoja. Johdannaiset perustuvat asiakkaisen ja toimittajien kanssa tehtyihin sitoviin sopimuksiin sekä niissä sovittuihin toimitusaikatauluihin ja -määriin. Jokainen valuuttajohdannainen liittyy tiettyyn sopimukseen ja toimituserään.
Johdannaisten negatiiviset käyvät arvot on kirjattu tulokseen ja taseeseen vain niiltä osin kuin niihin liittyy taseeseen kirjattuja myyntisaamisia tai ostovelkoja.
Muut vastuut: Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2013 valmistuneesta ja käyttöönotetusta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 2 175 146 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi 2022.