Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1000 € 2016 2015
1. Liikevaihto markkina-alueittain
Suomi 3 416 4 992
Muut EU-maat 26 945 36 819
EU-maiden ulkopuolelle 36 196 46 408
Yhteensä 66 557 88 219
1000 € 2016 2015
2. Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot 25 205
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 166 29
Liiketoiminnan muut tuotot 91 198
Yhteensä 282 432
1000 € 2016 2015
3. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 43 842 52 907
Varaston muutos 1 910 3 315
Yhteensä 45 752 56 222
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 2 084 2 519
Yhteensä 47 835 58 741
2016 2015
4. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana
Toimihenkilöitä 57 59
Työntekijöitä 129 133
Yhteensä 186 193
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 173 181
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 7 960 9 327
Eläkekulut 582 1 045
Muut henkilösivukulut 998 247
Yhteensä 9 539 10 619
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 392 453
Hallituksen jäsenet 171 197
Yhteensä 562 651
1000 € 2016 2015
5. Tilintarkastajien palkkiot
Deloitte & Touche
Tilintarkastuspalkkiot 90 122
Veroneuvonta ja muu konsultointi 73 86
Yhteensä 163 208
1000 € 2016 2015
6. Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 4 385 4 923
Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus.
1000 € 2016 2015
7. Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 68 129
Korkokulut ja muut rahoituskulut -466 -832
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -398 -703
Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssieroja (netto) 102 -127
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät realisoitumaton laskennallinen valuuttajohdannaisten kurssiero -211 0
1000 € 2016 2015
8. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät satunnaiset erät
Verojaksotusrahaston muutos 0 107
Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappio 0 -1 550
Yhteensä 0 -1 443
1000 € 2016 2015
9. Tuloverot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -364 57
Laskennallisen verovelan muutos 198 114
Tuloverot yhteensä -166 172
Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkäv. menot Yhteensä
10. Käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1.2015 1 710 21 291 20 295 89 36 124
Yritysmyynnit -12 0 56 0 44
Lisäykset 251 0 0 0 251
Vähennykset -5 -785 0 0 -790
Muut siirrot ja oikaisut 0 0 -7 261 0 -7 261
Hankintameno 31.12.2016 1 944 20 506 13 090 89 35 628
Kertyneet poistot 1.1.2016 1 549 21 291 3 286 61 26 187
Yritysmyyntien kertyneet poistot 0 0 56 0 56
Vähennysten kertyneet poistot 1 -785 0 0 -784
Muut siirrot/oikaisut +/- 0 0 -7 261 0 -7 261
Tilikauden poisto 101 0 1 915 12 2 028
Kertyneet poistot 31.12.2016 1 651 20 506 5 256 72 27 486
Ennakkomaksut 0 0 0 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 292 0 7 834 17 8 143
Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Sijoitukset
Hankintameno 1.1.2016 3 257 19 774 52 479 0 75 511 4
Siirrot erien välillä +/- 0 0 0 0 0 0
Yritysmyynnit 0 -412 -20 0 -432 0
Lisäykset 0 35 537 1 573 0
Vähennykset 0 0 -10 691 0 -10 691 0
Muut siirrot/oikaisut +/- 0 2 123 -1 550 264 837 0
Hankintameno 31.12.2016 3 257 21 519 40 756 265 65 798 4
Kertyneet poistot 1.1.2016 30 2 295 46 951 0 49 276 0
Yritysmyyntien kertyneet poistot 0 -69 -11 0 -80 0
Muut siirrot/oikaisut +/- 0 3 031 -10 391 216 -7 144 0
Tilikauden poisto 0 797 1 546 15 2 358 0
Kertyneet poistot 31.12.2015 30 6 053 38 095 231 44 410 0
Ennakkomaksut 0 807 974 0 1 782 0
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 3 227 16 273 3 635 34 23 169 4
Sijoitukset
Hankintameno 1.1.2016 4
Hankintameno 31.12.2016 4
Kertyneet poistot 1.1.2016 0
Kertyneet poistot 31.12.2016 0
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 4
 
Konsernin ja emoyhtiön omistusosuus % Kotipaikka ja maa
11. Konserniyritykset
Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöt:
Ab Myntverket 100 Eskilstuna, Ruotsi
Mint of Finland GmbH (ent. Saxonia Eurocoin GmbH) 100 Saksa
Tytäryhtiöiden omistamat:
Compañia Europea de Cospeles, S.A. 50 Madrid, Espanja
Tilikauden aikana myydyt yhtiöt:
Kiinteistö Oy Äkäsloiste 0 Kolari, Suomi
1000 € 2016 2015
12. Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 7 108 8 921
Keskeneräiset tuotteet 5 893 3 197
Valmiit tuotteet 6 168 3 426
Ennakkomaksut 345 628
Yhteensä 19 514 16 173
1000 € 2016 2015
13. Saamiset Pitkäaikaiset saamiset
Joukkovelkakirjat 70 70
Tytäryhtiöosakkeiden kauppahintasaatava 0 100
Laskennallinen verosaaminen 0 50
Muut pitkäaikaiset saamiset 0 2
Yhteensä 70 222
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 8 697 12 265
Muut lyhytaikaiset saamiset 3 531 2 563
Yhteensä 12 228 14 828
1000 € 2016 2015
14. Oma pääoma
Osakepääoma 1.1 . ja 31.12. 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 1.1. 6 448 6 448
Siirto voittovaroista 0 0
Siirto vararahastoon 0 0
Ylikurssirahasto 31.12. 6 448 6 448
Vararahasto 1.1. 235 211
Siirto voittovaroista 36 17
Siirto ylikurssirahastosta 0 0
Muuntoero ja muut muutokset 0 6
Vararahasto 31.12. 271 235
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 19 232 23 369
Siirrot rahastoon 0 -17
Muuntoero ja muut muutokset -127 110
Osingonjako -57 0
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12 19 049 23 462
Tilikauden voitto -2 209 -4 230
Oma pääoma yhteensä 28 558 30 915
1000 € 2016 2015
15. Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Verojaksotus 238 0
Yhdistelytoimenpiteet 157 50
Yhteensä 396 50
Laskennalliset verovelat
Verojaksotus 54 0
Yhdistelytoimenpiteet 0 106
Yhteensä 54 106
 
1000 € 2016 2015
16. Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset rahoituslainat 19 783 14 811
Laskennallinen verovelka 0 106
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 451 0
Yhteensä 20 234 14 917
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 4 372 11 696
Saadut ennakot 1 257 2 406
Ostovelat 7 320 4 425
Muut lyhytaikaiset velat 191 269
Tuloverovelka 54 28
Muut siirtovelat 2 771 2 724
Yhteensä 15 966 21 548
Muihin siirtovelkoihin sisältyvät erät
Henkilöstökuluvelat 1 022 639
Muut siirtovelat 1 749 2 086
Yhteensä 2 771 2 724
1000 € 2016 2015
17. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 473 187
Myöhemmin maksettavat 1 343 345
Yhteensä 1 816 531
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 493 965
Myöhemmin maksettavat 1 214 1 224
Yhteensä 1 707 2 189
Muut vastuusitoumukset
Kaupallinen takauslimiitti 33 500 41 000
– josta käytössä 12 590 8 883
Myönnetty luottolimiitti 20 975 23 000
– josta käytössä 12 654 12 975
Myönnetty rahoituslimiitti 8 000 8 000
– josta käytössä 1 000 0
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Käypä arvo -1 928 -1 697
Kohde-etuuden arvo 20 694 31 453
Johdannaiset ovat valuuttatermiinejä, joilla on suojattu valuuttamääräisten myynti- ja ostosopimuksiin liittyviä tulevaisuuden kassavirtoja. Johdannaiset perustuvat asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehtyihin sitoviin sopimuksiin sekä niissä sovittuihin toimitusaikatauluihin ja -määriin. Jokainen valuuttajohdannainen liittyy tiettyyn sopimukseen ja toimituserään.
Johdannaisten negatiiviset käyvät arvot on kirjattu tulokseen ja taseeseen vain niiltä osin kuin niihin liittyy taseeseen kirjattuja myyntisaamisia tai ostovelkoja.
Muut vastuut
Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2013 valmistuneesta ja käyttöönotetusta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 2 175 146 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi 2022.