Tuloslaskelma, emoyhtiö

1000 € 1.1.– 31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto 40 857 48 995
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (–) 5 199 886
Liiketoiminnan muut tuotot 70 322
Materiaalit ja palvelut -37 899 -40 948
Henkilöstökulut -4 540 -4 128
Poistot ja arvonalentumiset -778 -884
Liiketoiminnan muut kulut -4 076 -4 806
Liikevoitto -1 167 -563
Rahoitustuotot- ja kulut 995 -304
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -1 400 0
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 572 -867
Tilinpäätössiirrot 384 236
Tuloverot 42 0
Tilikauden voitto -1 146 -630