Sosiaalinen vastuu

Huomio osaamisen kehittämisessä

Vuonna 2016 Suomen Rahapaja -konsernissa henkilöstön osaamista kehitettiin. Tavoitteena on lisätä henkilöstön hyvinvointia, vahvistaa henkilöstön roolia ja osaamista kilpailuetua tuovana resurssina sekä varmistaa systemaattisella henkilöstösuunnittelulla optimaalinen resursointi.

Vuonna 2016 Suomen Rahapaja -konsernissa rakennettiin käytäntöjä, joilla pyritään varmistamaan ja kehittämään osaamista siten, että yhtiö pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Keskeisenä työkaluna kehittämisessä olivat kehityskeskustelut, joissa systemaattisesti lisättiin keskustelua osaamistarpeista ja kunkin työntekijän oman osaamisen kehittämisestä. Suomen Rahapaja -konsernissa yhteiset kehityskeskustelukäytännöt kattavat nyt koko henkilöstön. Keskustelut käydään vuosittain vuoden alussa ja niissä käsitellään työhyvinvointia, edellisen kauden saavutettuja tuloksia sekä asetetaan uusia tavoitteita. Lisäksi arvioidaan suoritettujen koulutusten laatua ja osaamisen kehittämisen tarpeita sekä annetaan molemminpuolista palautetta. Kehityskeskustelujen molemmilta osapuolilta kerätään myös palautetta keskustelujen kehittämiseksi.

 
#
 

Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittäminen

Työntekemisen ja työolosuhteiden turvallisuus on konsernin toimintaedellytysten perusta. Vuonna 2016 turvallisuuden edistämiseksi järjestettiin koulutuksia ja työntekijöiden muodostamassa työsuojelutoimikunnassa käytiin aktiivisesti keskustelua turvallisuuden kehittämiseksi. Työntekijöitä kannustettiin ilmoittamaan läheltä piti -tilanteista ja poikkeamista sekä ilmoituskäytäntöjä kehitettiin. Työterveyden osalta, Vantaan tehtaalla on jo usean vuoden ajan ollut käytössä varhaisen välittämisen malli. Halsbrücken tehtaalla käynnistettiin vuonna 2016 työterveysjohtamisen mallin rakentaminen yhdessä työnantajan ja työntekijäedustajien kanssa.

Vuonna 2016 yhtiön tasa-arvosuunnitelmaa täydennettiin yhdenvertaisuussuunnitelmalla. Suomen Rahapajan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on käsitelty aiheeseen liittyvistä keskeisistä teemoista tavoitteet, toimenpiteet, vastuut sekä mittarit, joiden perusteella tavoitteiden toteutumista seurataan ja kehitetään. Konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma täyttää lain vaatimukset.

Henkilöstön palkitseminen

Suomen Rahapaja -konsernissa on tavoitepalkkiojärjestelmä, joka kattaa koko henkilöstön. Vuonna 2016 ei maksettu yhtiön yhteisen tulospalkkio-ohjelman mukaisia tavoitepalkkioita.

Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaiset kehittämistoimenpiteet

Suomen Rahapaja -konsernin henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain. Vuonna 2016 sekä Vantaan että Halsbrücken tulokset noudattivat pitkälti edellisvuoden linjaa, mutta vastausinnokkuus kasvoi merkittävästi. Tuloksien pohjalta valittiin aktiivisiksi ja jatkuvasti seurattaviksi kehittämiskohteiksi: kommunikaatio ja viestintä, työn organisointi sekä johtaminen ja esimiestyö. Kaikilla konsernin työntekijöillä on mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön perustetuissa kehittämisryhmissä, joiden toiminta jatkuu vuonna 2017.