Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tulevaisuuden turvana

Taloudellinen vastuu Suomen Rahapajassa tarkoittaa suurelta osin tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamista ja asiakkaalle tuotetun lisäarvon kasvattamista. Yhtiön toiminnan perustana ovat yhteisesti määritellyt arvot sekä vastuulliset toimintatavat. Tavoitteena on, että kaikki Suomen Rahapaja -konsernissa työskentelevät henkilöt osallistuvat vastuun kantamiseen ja ovat tietoisia vastuullisista valinnoista.

Taloudellisen vastuun raportointi yhtiössä on läpinäkyvää. Henkilöstön ymmärrystä taloudellisesta suoriutumisesta sekä toiminnan laajuudesta pyritään lisäämään. Taloudellisia vaikutuksia eri sidosryhmille on kuvattu tässä osiossa erityisesti julkisen sektorin osalta sekä taulukossa myös muiden sidosryhmien osalta.

Suomen Rahapajan tavoitteena on pitkäjänteinen, kannattava ja kestävä liiketoiminta. Suomen Rahapaja kehittää jatkuvasti prosessejaan tehokkaammiksi. Keskeisinä kehityskohteina ovat yrityksen kannattavuuden parantaminen, yrityksen arvon kasvattaminen ja jatkuvuuden turvaaminen. Tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisessa niin pienillä kuin suurillakin asioilla on merkitystä.

Taloudellista vastuuta johdetaan johtoryhmästä, joka raportoi Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle. Taloudellisen vastuun toteutumista seurataan kuukausittain erikseen määritellyillä mittareilla.

Raportointikauden tulos sekä henkilöstökulut (sisältäen eläke- ja muut henkilösivukulut), omistajille maksetut osingot, yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat sekä investoinnit ovat kuvattuna tilinpäätösosiossa. Kuvaukset raportointikauden keskeisistä toimenpiteistä ja saavutuksista löytyvät toimitusjohtajan sekä liiketoiminta-alueiden katsauksista. Avaintunnusluvut, jotka kuvaavat lyhyesti yhtiön toiminnan laajuutta sekä taloudellista suoriutumista, on esitelty tämän vuosikertomuksen Lyhyesti Suomen Rahapajasta -osiossa.

Verojalanjälki maittain*

1000 € Suomi Saksa Espanja
Tilikaudelta maksettavat välittömät verot
Tuloverot -42 0 364
Työnantajamaksut 73 0 478
Kiinteistöverot 80 11 0
Muut verot 0 0 40
Yhteensä 111 11 882
Tilikaudelta tilitettävät verot
Ennakonpidätykset 1 066 274 341
Arvonlisäverot, myynnit 7 509 431 4 499
Arvonlisäverot, hankinnat -8 541 -1 973 -3 755
Yhteensä 33 -1 267 1 085
Liikevaihto maittain eriteltynä 40 857 14 878 21 352
Tulos ennen veroja maittain eriteltynä -1 146 115 1 508
Henkilöstö maittain eriteltynä 65 79 42
*Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja -konsernin omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu raportoiduista luvuista.


Pääomavirrat sidosryhmille*

1000 € Suomen Rahapaja Oy Mint of Finland GmbH
Asiakkaat 2016 2015 2016 2015
Liikevaihto 40 857 48 995 14 878 27 424
Liiketoiminnan muut tuotot 70 322 212 278
Tuotot osuuksista osakkuusyrityksissä 1231 0 113 0
Tavaroiden ja palveluiden toimittajat
Materiaali- ja palveluostot 37 899 40 948 5 851 14 460
Liiketoiminnan muut kulut 4 076 4 806 5 128 8 480
Henkilöstö
Henkilöstökulut (sis. eläke- ja muut henkilösivukulut) 4 540 4 128 2 730 3 617
Julkinen sektori
Verot (tuloverot) -42 0 0 -154
Yleishyödylliset tahot
Annetut tuet ja lahjoitukset 0 0 0 0
Osakkeenomistajat
Omistajille maksetut osingot 0 0 0 0
Rahoittajat
Rahoituskulut (netto) 236 304 54 87
Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat -4 551 -869 1 440 1212
Investoinnit 315 276 1 492 778
*Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja -konsernin omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu raportoiduista luvuista.

Suomen Rahapaja uudisti vuoden 2015 lopussa eettiset ohjeet, joissa yleishyödyllisten lahjoituksien ja tukien suhteen linjattiin, että niiden tulee olla varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymiä. Poliittisten puolueiden tukemisesta yhtiö pidättäytyy kokonaan.

Lisäksi eettisessä ohjeistossa on linjattu, että Suomen Rahapaja ei hyväksy sellaisten lahjojen tai palveluiden tarjoamista tai vastaanottamista, joiden arvo on enemmän kuin nimellinen tai joiden ei voida katsoa kuuluvan osaksi tavanomaista markkinointi- ja liiketoimintaa. On esimiesten vastuulla arvioida, noudattaako lahja tai palvelu tavanomaisia liiketoimintakäytäntöjä. Lahjoihin ei saa liittyä velvoitteita. Paikallista lainsäädäntöä, mukaan lukien lahjoituksia koskevia lakeja, on aina noudatettava. Vuonna 2016 yhtiöllä ei ollut yleishyödyllisiä tukia tai sponsorointia.