#
Vastuullisuudesta yleensä

Yhteiskuntavastuusta yhtiön perusarvo

Valtion omistajapolitikkaa koskevassa periaatepäätöksessä vuonna 2016 määriteltiin valtion tavoitteet omistamisessa sekä niihin liittyen tärkeimmät omistajastrategiassa tarvittavat muutokset, joista yhtenä muutoskohteena nostetaan yhteiskuntavastuu valtionyhtiöiden perusarvoksi.

Periaatepäätöksessä linjataan tarkemmin yhteiskuntavastuuta seuraavasti: ”Valtionyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä arvojohtamisesta ja yhteiskuntavastuusta osana yritykselle määritettyjä arvoja. Yhteiskuntavastuun kantaminen lähtee periaatteesta, että yritys osana yhteiskuntaa pärjää sitä paremmin, mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta voi.”

Vuonna 2016 Suomen Rahapaja määritteli yhteiskuntavastuun yhdeksi pitkäjänteisen liiketoiminnan kulmakivistä. Yhteiskuntavastuun rakentamiselle asetettiin konkreettiset tavoitteet ja laadittiin toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhtiö on käyttänyt ISO 26000 -standardia itsearvioinnin oppaana ja tukena määritellessään mitkä yhteiskuntavastuun asiat ovat keskeisimpiä Suomen Rahapaja -konsernin näkökulmasta. Tavoitteena on, että kaikista seitsemästä vastuullisuuden ydinaiheesta: ihmisoikeuksista, oikeudenmukaisista toimintatavoista, organisaation hallintotavasta, ympäristöstä, kuluttaja-asioista, yhteisön toimintaan osallistumisesta ja yhteisön kehittämisestä ja työelämän käytännöistä on vuoden 2017 alkuun mennessä arvioitu kunkin ydinaiheen (core subject) erityiskysymysten (issue) osalta millä tasolla yhtiön vastuullisuus on ja kuinka relevanttia se on yhtiön toiminnan kannalta. Itsearvioinnin jälkeen tavoitteena on osallistaa myös keskeisiä sidosryhmiä yhteiskuntavastuualueiden priorisoimiseksi.

Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen vuoden 2015 lopussa päivitetyistä Suomen Rahapajan eettisistä ohjeista on yksi tavoitteista, joilla yhtiön yhteiskuntavastuuta rakennetaan. Vuonna 2017 työtä jatketaan keskittyen mm. eettisten ohjeiden viestinnän jatkuvaan parantamiseen ja ohjeiden noudattamisen seurantaan.

Lisäksi yhtiössä otetaan käyttöön vuonna 2017 whistleblowing-järjestelmä, joka tarkoittaa anonyymiä ilmoituskanavaa, joka on käytössä kaikille sidosryhmille yhtiön mahdollisten väärinkäytösten ilmaisemista varten.

Pitkällä tähtäimellä yhtiö pyrkii kehittämään raportointia selkeämpään ja yksinkertaisempaan suuntaan kiteyttämällä olennaista ja vähentämällä sirpaleista tietoa.

Yhteiskuntavastuun johtaminen on jatkuvaa kehittämistä ja arviointia. Työtä johdetaan johtoryhmästä.